Przetargi.pl
Dostawa odczynników do zabiegów aferezy, zakup dla Banku Tkanek i Komórek UCK oraz DKMS Polska Pobór Komórek Krwiotwórczych UCK dla UCK

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne ogłasza przetarg

 • Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 491 248 , fax. 58 3492074, 3461178
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
  ul. Dębinki 7
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 491 248, fax. 58 3492074, 3461178
  REGON: 28864000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uck.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników do zabiegów aferezy, zakup dla Banku Tkanek i Komórek UCK oraz DKMS Polska Pobór Komórek Krwiotwórczych UCK dla UCK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do zabiegów aferezy, zakup dla Banku Tkanek i Komórek UCK oraz DKMS Polska Pobór Komórek Krwiotwórczych UCK w asortymencie, szacunkowej ilości oraz wymaganiach określonych w załączniku nr 4 do SIWZ. 2. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień częściowych. Max termin dostawy wynosi 7 dni robocze od daty złożenia zamówienia. 3. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Laboratoryjnej, ul. Dębinki 7. 4. Wymieniony w pkt. 1 asortyment musi spełniać wymagania określone w załączniku nr 4 do SIWZ. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w załączniku nr 4 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty. 5. Zamawiający informuje, iż ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia określone w załączniku nr 4 do SIWZ są wartościami szacunkowymi, służącymi do prawidłowego skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Ilości zamawianego asortymentu, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w poszczególnych pozycjach o 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent), w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż wartość oferty wybranego Wykonawcy nie zostanie przekroczona. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie zmiany w załączniku nr 4 do SIWZ – formularz asortymentowo – cenowy pod rygorem odrzucenia. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części (pakiety). 9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach