Przetargi.pl
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gnojna, Gmina Grodków

Gmina Grodków ogłasza przetarg

 • Adres: 49-200 Grodków, ul. Warszawska 29
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4040300 , fax. 077 4155516
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grodków
  ul. Warszawska 29 29
  49-200 Grodków, woj. opolskie
  tel. 077 4040300, fax. 077 4155516
  REGON: 00052449900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Gnojna, Gmina Grodków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie następujących elementów: 1) odcinek od 0,0 - 0,12 km - warstwa odcinająca - piasek o Wp>35 - 15,0 cm; - podbudowa z tłucznia kamiennego - 25,0 cm; - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - 4,0 cm; - warstw
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki: a) udokumentuje wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie porównanym z niniejszym zamówieniem polegającej na budowie lub przebudowie dróg o wartości co najmniej 400.000,00 zł b) wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia następujące osoby którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - osobę posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności drogowej. 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania - złożą w formie oryginału oświadczenie SIWZ o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 oraz, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom. 6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia-nie spełnia. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich): 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 2. W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, a także dysponowania przez Wykonawcę potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom drogowym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny oraz łączne doświadczenie). 2) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 3) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt 2) wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 4) do oferty należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, tzn. kserokopia uprawnień do kierowania robotami drogowymi oraz zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzająca przynależność Wykonawcy do tej izby zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane na dzień składania ofert. 3. W celu potwierdzenia znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 4. Ponadto oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 ustawy Pzp. Oświadczenie należy złożyć zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem - załącznik nr 2 do SIWZ. 2) Wypełniony i podpisany druk oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 3) Dane dotyczące powierzonych części zamówienia podwykonawcom - załącznik nr 4 do SIWZ. 4) Wzór umowy wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który należy zaparafować - załącznik nr 6 do SIWZ. 5) Kosztorys ofertowy. 6) Dowód wniesienia wadium 5. Dokumenty, o których mowa powyżej - mogą być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt VI.4.1) należy złożyć w formie oryginału. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 zobowiązany jest złożyć Pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania Wykonawców, natomiast każdy z Wykonawców występujących wspólnie składa oświadczenie na mocy art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien złożyć dokumenty zgodnie z § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ. U. z 2006r Nr 87 poz. 605 ze zm.), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. VI.1.1); 2), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Stosownie do treści § 2 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia, dokumenty, o których mowa powyżej w pkt VI.7.a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Natomiast dokument, o którym mowa powyżej w pkt VI.7.c), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Stosownie do treści § 2 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia, jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 8. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach