Przetargi.pl
Budowa dróg z kanalizacją deszczową w ulicach Pałki, Pasiaka, Kędzierskiej oraz Boskiej ( 016 KD ) w osiedlu Górna-Kolejowa w Puławach

Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 83
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8804510 , fax. 081 8804511
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Inwestycji Miejskich w Puławach
  ul. Piłsudskiego 83 83
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 081 8804510, fax. 081 8804511
  REGON: 06024197800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zim.bip.pulawy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dróg z kanalizacją deszczową w ulicach Pałki, Pasiaka, Kędzierskiej oraz Boskiej ( 016 KD ) w osiedlu Górna-Kolejowa w Puławach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg z kostki betonowej o łącznej długości ok. 491,0 mb i kanalizacji deszczowej z rur PEHD typu SPIRO o średnicy 300 mm o łącznej długości ok. 156,0 mb.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 20000 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności w zakresie wykonawstwa robót budowlanych objętych zamówieniem, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w szczególności: a) wykonali minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg lub placów o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 2500 m2 każda oraz wykonali minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej o długości po 100,0 mb każda. b) dysponują lub będą dysponować osobą: - Kierownika budowy branży drogowej, - Kierownika robót branży sanitarnej. Kierownik budowy branży drogowej oraz Kierownik robót branży sanitarnej powinni posiadać uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz powinni przynależeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełnią pozostałe wymagania SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez analizę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. VI. na zasadzie spełnia/ nie spełnia wymaganego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 1) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga ! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia ( Konsorcjum ): - dokumenty wymienione w pkt. 2 - 6 winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę, - oświadczenie wymienione w pkt. 1 winno być przedłożone wspólnie w imieniu wszystkich Wykonawców ( jeżeli będzie je składał pełnomocnik, wówczas pełnomocnictwo musi obejmować nie tylko upoważnienie do występowania w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia, ale także upoważnienie do występowania w imieniu każdego z Wykonawców z osobna ) albo przez każdego Wykonawcę odrębnie. W tej drugiej sytuacji Zamawiający będzie uważał, że każdy z Wykonawców złożył oświadczenie dotyczące tej części warunku, za której spełnienie jest odpowiedzialny. 2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu wykonanych robót budowlanych ( Załącznik Wykaz robót ) w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia tj. wykonania minimum 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie dróg lub placów o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 2500 m2 każda oraz wykonali minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej o długości po 100,0 mb każda, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, Uwaga ! Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. 2) wykazu osób ( Załącznik Wykaz osób ), którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Uwaga ! Do wykazu należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę: 1) Kierownika budowy branży drogowej. 2) Kierownika robót branży sanitarnej. Kierownik budowy branży drogowej oraz Kierownik robót branży sanitarnej powinni posiadać uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz powinni posiadać zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (kserokopie w załączeniu). Uwaga ! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( Konsorcjum ) dokumenty wymienione w pkt. 1-2 winny być przedłożone przez Wykonawców łącznie. 3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę min. 300.000 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, Uwaga ! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( Konsorcjum ) dokument wymieniony w pkt. 1 winien być przedłożony przez Wykonawców łącznie. 2) polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio przepisy § 2.1. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. - w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm ). VII.WYKAZ DODATKOWYCH DOKUMENTÓW DO OFERTY. 1. Formularz cenowy. 2. Wykaz stawek i narzutów. 3. Dowód wniesienia wadium. 4. Od wykonawców występujących wspólnie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu. Uwaga ! Dokumenty, o których mowa wyżej, za wyjątkiem pełnomocnictwa, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kserokopie dokumentów muszą być ponadto opatrzone własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Jeżeli z dokumentów określających status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zim.bip.pulawy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach