Przetargi.pl
Usługa wynajmu busów i autokarów wraz z kierowcą na zajęcia terenowe studentów, wyjazdy sportowców, członków Zespołu Pieśni i Tańca oraz pracowników UP w Lublinie z podziałem na 4 części

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 4456603, 4456073 , fax. 081 4456730
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  ul. Akademicka 13 13
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 4456603, 4456073, fax. 081 4456730
  REGON: 00000189600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.up.lublin.pl/zamowienia
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wynajmu busów i autokarów wraz z kierowcą na zajęcia terenowe studentów, wyjazdy sportowców, członków Zespołu Pieśni i Tańca oraz pracowników UP w Lublinie z podziałem na 4 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: wynajem busów i autokarów wraz z kierowcą na zajęcia terenowe studentów, wyjazdy sportowców, członków Zespołu Pieśni i Tańca oraz pracowników UP w Lublinie z podziałem na 4 części: Część 1 -wynajem busów z ilością 20-24 miejsc siedzących dla UP w Lublinie, Część 2 - wynajem busów z ilością 26 miejsc siedzących dla UP w Lublinie, Część 3 -wynajem autokarów z ilością 36-40 miejsc siedzących dla UP w Lublinie, Część 4 - wynajem autokarów z ilością 50-55 miejsc siedzących dla UP w Lublinie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601172003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w niniejszym zamówieniu stawia Wykonawcom ubiegającym się o to zamówienie następujące warunki podmiotowe: 1/ zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiada licencję na przewozy krajowe osób, 2/ zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 - a/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe, b/ dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - na poparcie warunku, Zamawiający żąda aby Wykonawca dysponował: w części 1 - co najmniej czterema busami z ilością 20-24 miejsc siedzących, w części 2 - co najmniej jednym busem z ilością 26 miejsc siedzących, w części 3 - co najmniej trzema autokarami z ilością 36-40 miejsc siedzących, w części 4 - co najmniej trzema autokarami z ilością 50-55 miejsc siedzących, lub przedstawił pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego, 3/ zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 3 - znajduje się w dobrej sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4/ zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 - nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 3. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie przeprowadzona według reguły spełnia - nie spełnia. Niespełnienie warunków zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 wymaganych od Wykonawcy spowoduje jego wykluczenie z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków Zamawiający żąda następujących dokumentów oraz oświadczeń, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzający dopuszczenie oferenta do obrotu prawnego w zakresie objętym przedmiotem zamówienia wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. licencję na przewozy krajowe osób, 3. oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do specyfikacji, 4. wykaz busów/autokarów zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, Ponadto oferta Wykonawcy ma zawierać: 5. wypełnione załączniki nr 1 i/lub nr 2 i/lub 3 i/lub 4 stanowiące kalkulacje kosztów usług przewozowych w zależności od części, w której Wykonawca bierze udział, 6. wypełniony formularz Oferta Wykonawcy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do specyfikacji, 7. w przypadku gdy oferta nie będzie podpisana przez osobę/y wskazaną/e w KRS lub zaświadczeniu o działalności gospodarczej należy ustanowić pełnomocnika, a pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e, Uwaga! Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szp.up.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach