Przetargi.pl
Usługa dostępu do Internetu dla sieci LAN DS-ów UM w Lublinie; UM-ZP-262-33/09

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 528 88 67 , fax. 081 5328927
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  Al. Racławickie 1 1
  20-059 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 528 88 67, fax. 081 5328927
  REGON: 00028871600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umlub.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa dostępu do Internetu dla sieci LAN DS-ów UM w Lublinie; UM-ZP-262-33/09
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowego dostępu do Internetu dla mieszkańców Domów Studenckich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Chodźki wraz z administracją siecią lokalną w zakresie opisanym w punkcie 3 poniżej. 1. Sieć lokalna Akademików Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zrealizowana jest w technologii Ethernet, obsługuje łącznie do 650 przyłączy internetowych. 2. Usługa obejmuje przyłączenie sieci LAN Domów Studenckich UM do sieci Internet łączem symetrycznym, kablowym o przepustowości 800 Mb/s 3. Ponadto usługa obejmuje wykonanie następujących operacji: 3.1 zarządzanie ruchem w sieci; 3.2 przydzielanie adresów IP komputerom użytkowników; 3.3 przyznawanie nazwy domenowej komputerom użytkowników; 3.4 rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników, na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego - w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy po uzyskaniu niezbędnych informacji drogą mailową: a) imię, nazwisko użytkownika, b) telefon kontaktowy, c) adres e-mail; d) nazwa akademika, e) numer pokoju; 3.5 reagowanie na nadużycia w sieci i blokowanie w przypadku nadużyć; 3.6 usuwanie usterek urządzeń sieciowych i połączeń kablowych w czasie reakcji nie dłuższym niż 1 roboczo - dzień od momentu zgłoszenia drogą mailową lub telefonicznie. 3.7 diagnozowanie stanu łączności sieciowej od węzła dostawcy usługi do węzła sieci za pomocą protokołu ARP i procedury arping; 4. Punkt dostawy sygnału - Dom Studencki nr 3 przy ul. Chodźki 7
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 724110004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 lub 2 u.p.z.p. 2. W przypadku składania ofert wspólnych warunki określone w ppkt 1.2. i 1.3. mogą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie składających ofertę. Pozostałe warunki musi spełniać każdy z Wykonawców. 3. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w III.2) poniżej wymaganych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasadzie (spełnia - nie spełnia)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wymagane dokumenty: 1.1. Oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków, o których mowa o których mowa w III.2) ust. 1 powyżej; 1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców: 2.1. dokument wymieniony w pkt. 1.1 może być złożony wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być podpisane przez pełnomocnika upoważnionego do ich reprezentowania w postępowaniu lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego albo przez upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2.2. dokument wymieniony w pkt 1.2. składa osobno każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Opłata za osobodzień przyłączenia do Internetu
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umlub.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach