Przetargi.pl
Dostawa płynów infuzyjnych i leków

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 20-718 Lublin, Al. Kraśnicka 100
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 5374655 , fax. 081 5374624
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Al. Kraśnicka 100 100
  20-718 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 081 5374655, fax. 081 5374624
  REGON: 43101894000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa płynów infuzyjnych i leków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa płynów infuzyjnych i leków - zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w pakietach nr 1 - 41
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336925002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 4 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi spełniać warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia : 1) wykonawca potwierdza oświadczeniem, iż spełnia w/w warunki udziału w postępowaniu - zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 2) wykonawca potwierdza oświadczeniem, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy Prawo zamówień publicznych, Dokumenty : 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej lub składu konsygnacyjnego lub składu celnego. Wykonawcy przystępujący do postępowania na produkty lecznicze wymienione w art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne, obowiązani są załączyć do oferty dodatkowe zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego środkami wymienionymi w w/w artykule ustawy. Zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na wytwarzanie produktów leczniczych, jeżeli Wykonawcą jest wytwórcą. W przypadku złożenia oferty na asortyment nie należący do grupy płynów infuzyjnych ani leków - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia w/w Zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego. 3. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym bądź osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia, dołączy do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i/lub osób zdolnych do wykonania zamówienia. Ze zobowiązania musi jasno wynikać, że potencjał techniczny i/lub osoby zostaną na czas wykonania przedmiotu zamówienia udostępnione Wykonawcy. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 87 poz. 605). 5. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie : podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Podmioty wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają każdy osobno oświadczenie Wykonawcy, ze nie podlega wykluczeniu zna podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych oraz aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.lublin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach