Przetargi.pl
BUDOWA DRÓG W OSIEDLU MIESZKANIOWYM W NADRZECZU

Gmina Biłgoraj ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, Kościuszki
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6882830, , fax. 84 6863584
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biłgoraj
  Kościuszki 88
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 84 6882830, , fax. 84 6863584
  REGON: 95036903700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugbilgoraj.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA DRÓG W OSIEDLU MIESZKANIOWYM W NADRZECZU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: Budowie dróg w osiedlu mieszkaniowym w Nadrzeczu 4.1.1 Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę dróg o nawierzchni z betonu asfaltowego w osiedlu mieszkaniowym w Nadrzeczu. Łączna długość dróg ok. 1.638 m w tym długość dróg klasy L ok. 902 m klasy D ok. 736 m. Uwaga: Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy chodników. 4.2. Główny przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 45233140-2 – roboty drogowe, Dodatkowe: 45111200-0-roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233220-7-roboty w zakresie nawierzchni drogowych 45112710-5-roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 4.3. Wymagany stanowiący kryterium okres gwarancji: min. 36 m-cy; max. 60 m-cy 4.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych. 4.5. Szczegółowy zakres robót określają projekty budowlane i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załącznik do SIWZ. 4.6. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu w celu zapoznania się i dokonania oceny stanu faktycznego, dokumentów i informacji dotyczących niniejszego postępowania. 4.7. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku niewskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i firm podwykonawców, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę. 4.8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4.9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 4.10. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia. UWAGA Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia lub innych dokumentach załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń, oznaczeń o których mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1- 3 PZP, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie lub równoważny, równoważne opisywanym. Towary, materiały, urządzenia, rozwiązania równoważne w stosunku do towarów, materiałów, urządzeń, rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej za pomocą wskazań określonych w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1-3 ustawy PZP to towary, materiały, urządzenia, rozwiązania o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Przyjmuje się, że wszelkie towary, materiały, urządzenia rozwiązania opisane w sposób jw., określają minimalne parametry techniczne, jakościowe i użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, materiały, urządzenia, rozwiązania oferowane, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego; Wykonawca, który powołuje się na towary, materiały, urządzenia, rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez załączenie stosownych dokumentów. Złożone przez Wykonawcę dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zgodnie z zapisami SIWZ pkt.: 19.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania z ofertą, w wysokości: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) 19.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z następujących form, w zależności od wyboru Wykonawcy: 19.2.1. pieniądzu, przelewem na konto bankowe Zamawiającego, prowadzone w Banku Spółdzielczym w Księżpolu, Nr konta bankowego 95 9614 0008 2001 0000 0606 0005  Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – BUDOWA DRÓG W OSIEDLU MIESZKANIOWYM W NADRZECZU”  Kserokopię dowodu wpłaty można dołączyć do oferty. Za wadium skutecznie wniesione w pieniądzu Zamawiający uznaje wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego; 19.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być zawsze poręczeniem pieniężnym; 19.2.3 gwarancjach bankowych; 19.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 19.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1804 z późn. zm.). Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie i realizację zamówienia publicznego tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej. 19.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 19.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 19.5. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 19.1., w formie lub formach oraz w terminie, o których mowa w pkt 19.2. zostanie wykluczony z postępowania. 19.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 19.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 19.8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 19.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 19.10. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 19.10.1. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 19.10.2. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 19.10.3. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 20.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Biłgoraj (adres: ul. Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj; kontakt: adres e-mail: sekretariat@gminabilgoraj.pl, telefon kontaktowy: 84 6882830*); 20.2 Administrator wyznaczył na Inspektora ochrony danych osobowych Pana Marka Dobraczyńskiego, adres e-mail: m.dobraczynski@gminabilgoraj.pl, tel. kontaktowy 84 6882836*. 20.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „BUDOWA DRÓG W OSIEDLU MIESZKANIOWYM W NADRZECZU”, nr postępowania ZP.271.1.7.2019 20.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 20.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 20.6 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 20.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 20.8 posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 20.9 nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Przysługujące prawo do odwołania - zgodnie z zapisami SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach