Przetargi.pl
„Remont Przedszkola nr 5 w Krasnymstawie”

Miasto Krasnystaw ogłasza przetarg

 • Adres: 22-300 Krasnystaw, Plac 3 Maja
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 762 157 , fax. 825 762 377
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Krasnystaw
  Plac 3 Maja 29
  22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie
  tel. 825 762 157, fax. 825 762 377
  REGON: 11019791900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krasnystaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont Przedszkola nr 5 w Krasnymstawie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje remont Przedszkola nr 5 im. „Bajeczka” w Krasnymstawie, przy ul. Poniatowskiego 13 polegający m.in. na wymianie kotła gazowego, wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej kuchni oraz remoncie pokrycia dachowego. 2. Szczegółowy zakres robót określają: 2.1. Projekt budowlano – wykonawczy remontu kotłowni gazowej w Przedszkolu nr 5 przy ul. Poniatowskiego 13 w Krasnymstawie; 2.2. Specyfikacja techniczna technologii kotłowni gazowej wodnej budynku Przedszkola nr 5 przy ul. Poniatowskiego nr 5 w Krasnymstawie; 2.3. Projekt budowlano – wykonawczy wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna kuchni w Przedszkolu nr 5 przy ul. Poniatowskiego 13 w Krasnymstawie; 2.4. Specyfikacja techniczna wewnętrzna instalacja wentylacji Przedszkole nr 5, ul. Poniatowskiego 13 w Krasnymstawie; 2.5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331110-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 7 000 złotych. 2. Wadium może być wniesione w: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium w formie pieniężnej winno być wpłacone na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie 61 8200 0008 2001 0000 0417 0004 tytułem „Remont Przedszkola nr 5 w Krasnymstawie” i wniesione z takim wyprzedzeniem, aby zostało zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed terminem złożenia ofert. 4. Wadium w formie niepieniężnej winno zawierać w swojej treści odniesienie do wszystkich wymienionych w art. 46 ustawy okoliczności, których wystąpienie spowoduje jego bezwarunkowe zajęcie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. VI. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wypełnia oświadczenie, o którym mowa w pkt VI. 1. w zakresie dotyczącym podwykonawców. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt VI. 1 dotyczące tych podmiotów. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Inne wymagane przez Zamawiającego dokumenty/oświadczenia: 5.1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ; 5.2. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 5.3. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 ustawy. 5.4. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach