Przetargi.pl
Budowa dróg gminnych w Nochowie - ul. Wiosenna - etap I

Gmina Śrem ogłasza przetarg

 • Adres: 63-100 Śrem, Pl. 20 Października
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (61) 2835225 w. 133 , fax. (61) 2835337
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Śrem
  Pl. 20 Października 1
  63-100 Śrem, woj. wielkopolskie
  tel. (61) 2835225 w. 133, fax. (61) 2835337
  REGON: 631258135
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://umsrem.bip.eur.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dróg gminnych w Nochowie - ul. Wiosenna - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zadania jest wykonanie przebudowy nawierzchni dróg i chodników na osiedlu mieszkaniowym w Nochowie w celu usprawnienia połączenia i skomunikowania wewnątrz osiedlowego - odcinek ul. Wiosennej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 432 do skrzyżowania z ul. Pogodną. Realizacja powyższych założeń przyjętych w projekcie poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszego, komfort, estetykę oraz zmniejszy negatywne oddziaływanie drogi na środowisko. W ramach przebudowy drogi gminnej przewiduje się wykonanie następujących robót podstawowych: zmianę utwardzenia nawierzchni jezdni i chodników, zmianę utwardzenia nawierzchni zjazdów do nieruchomości (w granicach pasa drogowego drogi gminnej), budowa elementów odwodnienia drogi - studzienki wpustowe wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej. W I etapie inwestycji wykonane zostanie utwardzenie jezdni, chodników i zjazdów do posesji na odcinku od km 0+000,00 do km 0+290,00. W oferowanej cenie należy uwzględnić również opracowanie i wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na czas budowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodny jest z opisami zawartymi w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 20 000.00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach