Przetargi.pl
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów

Urząd Miejski ogłasza przetarg

 • Adres: 62410 Zagórów, ul. Kościelna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2748800, 2748846 , fax. 632 748 811
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski
  ul. Kościelna 4
  62410 Zagórów, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2748800, 2748846, fax. 632 748 811
  REGON: 52954500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagorow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów” zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach wskazanych w SIWZ wraz z załącznikami oraz ofercie Wykonawcy. 2. Do zakresu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy zarządzanie procesem inwestycyjnym, który będzie obejmował w szczególności: 2.1. Sporządzanie raportów miesięcznych, interwencyjnych i rozliczeniowych z zaawansowania robót budowlanych na poszczególnych zadaniach wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia, 2.2. Kontrola kosztorysów powykonawczych, w zakresie zgodności z projektem budowlanym i wykonawczym oraz przepisami budowlano-technicznymi. 2.3. Udział w czynnościach odbioru i rozliczania zadania, a w szczególności: 2.3.1. Udział w czynnościach przekazania Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji, 2.3.2. Reprezentowanie zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 2.3.3. Zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do stosowania w budownictwie, 2.3.4. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 2.3.5. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, 2.3.6. Informowanie zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji. 2.4. Sprawdzenie opracowanego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo - finansowego robót budowlanych oraz przygotowanie propozycji ewentualnych niezbędnych zmian i modyfikacji tego dokumentu. 2.5. Kontrola procesu budowy oraz zapisów w dzienniku budowy w zakresie obsługi geodezyjnej oraz oświadczeń uprawnionych osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne. 2.6. Pełna koordynacja działań, w zakresie współpracy z projektantami oraz rozwiązywanie problemów w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności w realizacji robót wg dokumentacji technicznej i konieczności zatwierdzenia rozwiązań dodatkowych lub zamiennych. 2.7. Kontrolowanie zgodności realizacji z zapisami umowy o realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w szczególności z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 2.8. Kontrola, jakości i ilości wykonanych robót i częściowe ich odbiory oraz kontrola, jakości zastosowanych materiałów i ich zgodności z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu do obrotu. 2.9. Stałe (co najmniej co miesięczne), w zakresie uzgodnionym z zamawiającym, prowadzenie cyfrowej dokumentacji fotograficznej wykonanych robót, w szczególności zanikających oraz w przypadkach wystąpienia ewentualnych usterek. Kopia dokumentacji powinna być przekazywana sukcesywnie zamawiającemu. 2.10.Sprawdzanie prawidłowości protokołu odbioru robót oraz faktury pod względem formalno-rachunkowym oraz zgodności z zawartą umową z wykonawcą. 2.11.Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich odbiorach robót prowadzonych przez podmiot pełniący nadzór inwestorski. 2.12.Zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń do dokumentacji zgłoszonych przez wykonawcę robót i wyegzekwowanie od projektanta stosownych poprawek, uszczegółowień, rozwiązań projektowych i innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji robót, oraz przebiegu procesu inwestycyjnego. 2.13.Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz dokonywanie ich wyceny wstępnej oraz sprawdzenie wycen dokonywanych przez wykonawcę. 2.14.Udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 2.15.Wzywanie w imieniu zamawiającego projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez wykonawcę lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień i wyjaśnień. 2.16.Ocena i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, robót z art. 67 ustawy Pzp lub zamiennych zgłaszanych przez wykonawcę, w tym przygotowanie kosztorysów, przedmiarów i uzyskanie wymaganych uzgodnień. 2.17.W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub robót z art. 67 ustawy Pzp, prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją w ramach zawartej umowy, bez dodatkowego wynagrodzenia. 2.18.Opracowanie protokołów konieczności oraz opinii i uzasadnień: 2.18.1.na roboty dodatkowe nieprzewidziane i nieuwzględnione w dokumentacji projektowej warunkujące wykonanie robót objętych umową podstawową oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. 2.18.2.na roboty zamienne wraz z opracowaniem dokumentacji zamiennej potwierdzonej przez projektantów oraz uzyskanie ich zatwierdzenia przez Zamawiającego 2.19.Organizowanie i prowadzenie okresowych narad koordynacyjnych na budowie, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wykonawcami robót, nie rzadziej niż raz na miesiąc (włącznie z przygotowaniem i archiwizacją protokołów ze wszystkich formalnych narad) dotyczących bieżących i przyszłych robót (w razie konieczności), w których udział brać będą Wykonawca robót. 2.20.W przypadkach koniecznych zamawiający ma prawo żądać zwołania narady w określonym przez siebie terminie. 2.21.Przygotowanie zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę, w tym niezbędnych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.22.Przyjęcie od wykonawcy inwentaryzacji powykonawczej oraz skompletowanej całościowej dokumentacji powykonawczej. 2.23.Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze końcowym, włącznie z przekazaniem zakończonego zadania Zamawiającemu i jego ostatecznym rozliczeniem. 2.24.Weryfikacja oraz zatwierdzenie operatu kolaudacyjnego z zakresu robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego, opracowanie i przekazanie pełnego kompletu dokumentacji niezbędnej do rozliczenia inwestycji wraz z dokonanym opracowaniem analitycznym. 2.25.Kontrola umów i rozliczeń Wykonawcy robót z jego Podwykonawcami 2.26.Dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi - wymagana jest obecność minimum dwa razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność inspektora dokumentowana będzie w sposób uzgodniony z Zamawiającym, 2.27.Zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach