Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 985 000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Urząd Gminy Damasławek ogłasza przetarg

 • Adres: 62110 Damasławek, Rynek
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 613 611 , fax. 672 613 627
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Damasławek
  Rynek 8
  62110 Damasławek, woj. wielkopolskie
  tel. 672 613 611, fax. 672 613 627
  REGON: 53316200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 985 000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na udzieleniu długoterminowego kredytu w wysokości 985 000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Udzielony kredyt oparty będzie o stopę WIBOR 3M według notowań aktualnych na dzień zawarcia umowy i stałą marżę w okresie kredytowania, przy stałej racie kapitałowej. Podstawą wyliczeń kosztu kredytu na potrzeby porównania i wyboru najkorzystniejszej oferty jest plan spłaty kredytu, stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zawierający następujące założenia: a) kwota kredytu – 985 000,00 PLN, b) okres kredytowania do 31.12.2025 r., c) oprocentowanie w skali roku – według złożonej oferty, d) uruchomienie kredytu nastąpi do dnia 19 października 2018 r., e) okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do końca marca 2019 r., f) ilość rat kapitałowych – 28, g) częstotliwość płatności rat odsetkowych - co 1 miesiąc począwszy od 31.10.2018 r., h) częstotliwość płatności rat kapitałowych co kwartał w terminach na ostatni dzień kwartału począwszy od I kwartału 2019 roku, i) Jeśli termin spłaty przypada na dzień wolny od pracy, to spłata rat kapitałowych rozpocznie się w pierwszym dniu roboczym po tym terminie, j) sposób zaokrąglania kwot – do 2 miejsc po przecinku (zgodnie z zasadą, że począwszy od 3 miejsca po przecinku wartości od 0 do 4 zaokrągla się w dół, a wartości od 5 do 9 w górę, k) sposób ściągania odsetek – według salda kredytu (formuła 365/365, w przypadku roku przestępnego formuła 366/366), l) prowizja bankowa za udzielenie kredytu - według złożonej oferty – pobrana będzie w dniu uruchomienia kredytu, m) Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat za przedterminową spłatę kredytu. Każdorazowa rata odsetek (Ro) wynosi: Ro: saldo kredytu x oferowana stopa procentowa x ilość dni w miesiącu/ ilość dni w roku 3. Kredyt udzielany będzie zgodnie ze schematem przedstawionym w punkcie 3.5 SIWZ oraz planem spłaty kredytu stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić plan spłaty kredytu (zamieszczony w załączniku nr 4) według schematu przedstawionym w pkt 3.5 SIWZ. 5. Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny przy założeniu, że w okresie obrachunkowym (miesięcznym) obowiązuje zasada stałego oprocentowania. 6. Oprocentowanie w okresie obrachunkowym będzie równe stawce WIBOR 3M według notowań na 10 dni kalendarzowych poprzedzających rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego, powiększonej o stałą marżę w okresie kredytowania. W przypadku braku notowań stawki WIBOR dla 10 dnia poprzedzającego rozpoczęcie danego okresu obrachunkowego, należy zastosować poprzednie notowanie, obowiązujące na ten dzień. 7. Za całkowity koszt udzielenia i obsługi kredytu przez bank przyjmuje się sumę wartości wszystkich rat odsetek oraz jednorazowych prowizji bankowych. 8. Prowizja bankowa za udzielenie kredytu będzie opłacona przez Zamawiającego przelewem. 9. Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji, zmian prowizji, ani stosowania innych opłat manipulacyjnych, poza wymienionymi w punkcie 3.8. 10. Formą zabezpieczenia kredytu przez Zamawiającego będzie weksel własny in blanco na rzecz kredytodawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o którym mowa w pkt. 7. 1.2 SIWZ jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 poz. 1876, tj.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach