Przetargi.pl
„Budowa domu przedpogrzebowego na działce nr ewid. 511 położnej w obrębie Leśniów Wielki”.

Gmina Czerwieńsk ogłasza przetarg

 • Adres: 66-016 Czerwieńsk, Rynek 25
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czerwieńsk
  Rynek 25
  66-016 Czerwieńsk, woj. lubuskie
  REGON: 000528793
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa domu przedpogrzebowego na działce nr ewid. 511 położnej w obrębie Leśniów Wielki”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym w miejscowości Leśniów Wielki na dz. nr 511 w Gminie Czerwieńsk. Projektowany budynek to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej, z umieszczoną w kalenicy sygnaturką. Posiadający poddasze nieużytkowe, dach kryty dachówką karpiówką. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, wyposażony tylko w instalację elektryczną.Szczegółowy opis i zakres prac zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ w skład, której wchodzi:1) Projekt zagospodarowania terenu pn.: „Budowa kaplicy cmentarnej”;2) Projekt architektoniczno – budowlany pn. : „Budowa kaplicy cmentarnej”;3) Projekt instalacji elektrycznej pn.: „Budowa kaplicy cmentarnej”;4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;5) Przedmiar robót dot. branży architektoniczno-budowlanej;6) Przedmiar robót dot. branży elektrycznej;7) Decyzja Starosty Zielonogórskiego nr 331/2022 z dnia 20.06.2022 roku – pozwolenie na budowę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach