Przetargi.pl
Budowa dojazdu pożarowego nr 15 w Leśnictwie Wrzelowiec

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kraśnik ogłasza przetarg

 • Adres: 23-200 Kraśnik, ul. Janowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8252041, 8252042 , fax. 818 843 709
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kraśnik
  ul. Janowska 139
  23-200 Kraśnik, woj. lubelskie
  tel. 081 8252041, 8252042, fax. 818 843 709
  REGON: 43051620000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.lasy.gov.pl/krasnik
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dojazdu pożarowego nr 15 w Leśnictwie Wrzelowiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dojazdu pożarowego nr 15 w leśnictwie Wrzelowiec po gruntach działek nr ewid. 134/2, 133/2, 135, 131, 132, 129, 128, 121, 120 położonych w m. Kluczkowice Osiedle. Lokalizacja: województwo lubelskie, powiat opolski, jedn. ewid. gm. Opole Lubelskie, obręb Góry Kluczkowskie. Podstawowe wielkości powierzchni i długości: - długość projektowanego odcinka drogi 1+290 km - szerokość jezdni na prostej 3,50 m - szerokość poboczy utwardzonych 0,75 m - szerokość mijanki 3,00 m - długość mijanki 23m - skosy najazdowe mijanki 1: 7 21m - wyokrąglenia wjazdów i wyjazdów mijanki R=50,00m - nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego 21m2 - powierzchnia poboczy 2 924 m2 - pow. poboczy zjazdu z DW (ujęta powyżej) 18 m2 Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy: Etap 1 - budowa drogi na odcinku 0+000 do 0+630 wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej i budową przepustu na potoku Wrzelowianka w km 0+172,40, Etap 2 - budowa drogi na odcinku 0+630 do 1+290. Każdy etap realizowany będzie w dwóch częściach. Zamierzenie budowlane polega na: - usunięciu warstwy zalegającego humusu w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, - wykonaniu robót ziemnych, - wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, - wykonaniu przepustu w km 0+172,4 - wykonaniu warstwy stabilizacji gruntu rodzimego Rm-2,5MPa - wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63mm, - wykonaniu górnej warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm, - oczyszczeniu skarp, poboczy z istniejących zarośli oraz istniejącego drzewostanu, - odmuleniu i udrożnieniu istniejących przepustów lub ich remont, - budowie przepustu betonowego nad ciekiem Wrzelowianka, - odmuleniu/odtworzeniu i udrożnieniu istniejących rowów rozsączająco-odprowadzających, - wykonaniu zjazdów na drogi leśne oraz wymaganych przepisami mijanek, - wykonaniu poboczy z gruntu zagęszczalnego dowiezionego, - wykonaniu nasypów i wykopów na długości drogi. Przedmiotowa droga jest drogą leśną, wewnętrzną położoną na terenie kompleksu leśnego zarządzanego przez Nadleśnictwo Kraśnik. 2. Szczegółowy zakres rzeczowy robót przedstawiony został w dokumentacji projektowo-technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót, które stanowią załącznik nr 1 do siwz. 3.Wymagania dotyczące robót: 1) wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), przepisami ppoż. oraz zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru zamawiającego; 2) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia oraz wymogami siwz; 3) użyte materiały i urządzenia powinny być w pierwszym gatunku jakościowym i wymiarowym, mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną; 4) wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia; 5) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia robót zamiennych w stosunku do przewidywanych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. 5. Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. 6. Zamawiający wymaga za wykonany przedmiot zamówienia minimalny, co najmniej 36 miesięczny okres nieodpłatnej gwarancji jakości licząc od dnia końcowego odbioru robót. Maksymalny okres to 60 miesięcy. Okres nieodpłatnej gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonawca będzie ponosił na zasadach określonych w kodeksie cywilnym /5 lat/. 7. Użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7 i 29 Pzp, a mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do siwz) zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wskazane wyżej określenie przedmiotu zamówienia ma charakter wyłącznie pomocniczy w przygotowaniu oferty i ma na celu wskazać oczekiwane standardy co do minimalnych parametrów technicznych oczekiwanych materiałów i urządzeń. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Parametry wskazane przez zamawiającego są parametrami minimalnymi, granicznymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość itp. W związku z powyższym zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania materiałów o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast nie o innych właściwościach i funkcjonalnościach niż określone w siwz. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 Pzp musi wykazać, że oferowane dostawy spełniają warunki określone przez zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. 8. W przypadku gdy zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści siwz. Każdorazowo gdy wskazana jest w siwz lub załącznikach do siwz norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wykonawca i zrealizuje inwestycję w nieprzekraczalnym czasie zadeklarowanym przez wykonawcę w ofercie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 45.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć tysięcy 00/100). Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że to poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 18 1020 3235 0000 5102 0023 4799. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. Wadium wniesione w pozostałych formach, należy oryginał wpiąć do oferty w koszulce. Dokument musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu, o którym mowa powyżej oddzielnie. W takim wypadku wykonawca złoży ww. dokument w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg: Budowa dojazdu pożarowego nr 15 w Leśnictwie Wrzelowiec.” Nie otwierać przed 14.08.2019 r. godz. 09:15. Dokument musi być złożony w kancelarii Nadleśnictwa Kraśnik przed upływem terminu składania ofert tj. do 28.08.2019 r., do godz. 09:00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenia zgodnie z założeniami w pkt 7.2. siwz. Oświadczenia, o których mowa powyżej należy złożyć wg wzorów - załączniki do siwz, załącznik nr 6 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 7 w zakresie braku przesłanek wykluczenia z postępowania. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej, lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d. czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane powyżej lit. a - d oraz na wezwanie zamawiającego dokumenty, o których mowa w pkt. 7.5. siwz, w odniesieniu do tych podmiotów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci. 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumentów rejestrowych. 3. Kosztorysy ofertowe. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (tj. o kwocie jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresów wykonawców którzy złożyli oferty w terminie, cenie, terminie wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunkach płatności zawartych w ofertach), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5. Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach