Przetargi.pl
Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i kompleksowym zagospodarowania terenu przy ul. Celulozowej we Włocławku

MIEJSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SP. Z O.O. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 WŁOCŁAWEK, Ptasia
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 426 27 45, 667150001 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKIE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE SP. Z O.O.
  Ptasia 2A lok. 15
  87-800 WŁOCŁAWEK, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 426 27 45, 667150001, fax. -
  REGON: 367220450
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mbm.wloclawek.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Społka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i kompleksowym zagospodarowania terenu przy ul. Celulozowej we Włocławku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie opisu przedmiotu zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i kompleksowym zagospodarowania terenu przy ul. Celulozowej we Włocławku", w postaci kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, przeniesieniem praw autorskich, w tym prawa do wykonywania zależnych praw autorskich do opracowanej dokumentacji na Zamawiającego oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. 2) Teren inwestycji jest zlokalizowany we wschodniej części miasta Włocławek w rejonie ulicy Celulozowej , są to tereny dawnego Zakładu Celulozowo-Papierniczego na działkach Nr 30 Km 87 i Nr 26 KM 88.Obecnie na obszarze objętym opracowaniem znajdują się hałdy gruzu oraz ziemi, które są pozostałością po pracach rozbiórkowych. Znaczna część placu stanowiącego omawiane działki pokryta jest nawierzchnią asfaltową bądź płytami betonowymi. 3) Dla omawianego obszaru położonego w rejonie ulic Zagajewskiego i Celulozowej Uchwałą Nr XV/1/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2016r. został zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z miejscowym planem działka Nr 26 Km 88 i działka Nr 30 Km 87 znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem 9 MW/U. 4) Zamawiający wymaga zaprojektowania budynków w konstrukcji prefabrykowanej modularnej umożliwiającej szybkie i ekonomiczne wykonawstwo. 5) Zamawiający wymaga aby dokumentacja projektowa była sporządzona z wykorzystaniem technologii BIM (Building Information Modeling) w branży architektonicznej z uwzględnieniem zagospodarowania terenu i konstrukcyjnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy, 2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeśli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach