Przetargi.pl
II Przetarg nieograniczony- Budowa budynku biurowego Nadleśnictwa Jamy

Nadleśnictwo Jamy ogłasza przetarg

 • Adres: 86-318 Rogóźno, Jamy
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564 689 732 , fax. 564 689 728
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Jamy
  Jamy 5
  86-318 Rogóźno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 689 732, fax. 564 689 728
  REGON: 87053001700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.jamy.torun.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  II Przetarg nieograniczony- Budowa budynku biurowego Nadleśnictwa Jamy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie budynku biurowego Nadleśnictwa Jamy wraz z niezbędnymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: a) Roboty budowlane obejmujące m.in.:  roboty ziemne  elementy konstrukcyjne: - fundamenty - konstrukcja żelbetowa nadziemia - strop - konstrukcja drewniana  dylatacje i izolacje  ściany murowane, drewniane i gipsowo-kartonowe  dach  roboty wykończeniowe: - oblicowanie ścian - oblicowanie sufitów - podłogi i posadzki  stolarka okienna i drzwiowa  ślusarka i inne elementy  elewacja  zagospodarowanie terenu - zieleń - nawierzchnie - ogrodzenie - drobne formy architektury b) Wewnętrzne instalacje wod.-kan. obejmujące m.in.:  instalacje kanalizacji sanitarnej  wyposażenie  instalacje wodociągowe  podłączenie wodomierza c) Roboty elektryczne obejmujące m.in.:  instalacje elektryczne - rozdzielnice, agregat - instalacja oświetleniowa i gniazd wtyczkowych - przewody i kable - instalacja odgromowa i uziemiająca - badania pomiarowe - instalacja fotowoltaiczna  instalacje teletechniczne - instalacja audio - instalacja oddymiająca - instalacja kontroli dostępu - instalacja IT - instalacja CCTV  instalacje elektryczne zewnętrzne - przyłącze kablowe - oświetlenie terenu - wymiana słupów oświetleniowych - oświetlenie LED korytarzy d) Instalacja c.o. wraz z kotłownią, w tym montaż kotła na pellet e) Instalacja wentylacji f) Instalacja klimatyzacji g) Zewnętrzne instalacje sanitarne obejmujące m.in.:  roboty ziemne  roboty montażowe  przekładka melioracji  zewnętrzna instalacja wodociągowa  rozbiórka i odbudowa nawierzchni 2. Miejsce realizacji: m. Jamy, gm. Rogóźno, działka ew. nr 3071/10. 3. Postanowienia ogólne dot. przedmiotu zamówienia: a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, c) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 uPzp, d) Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. e) Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej. f) Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. g) Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. h) Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. i) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. j) Podane w dokumentacji, o której mowa w pkt. 3.7. SIWZ nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 7 i 29 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia przynajmniej tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. k) Zamówienie przewiduje rozliczenia z podwykonawcami, o których mowa w art. 143a ustawy Pzp. l) Zamawiający nie wskazuje procentowej wartości ostatniej części wynagrodzenia z podwykonawcami, o której mowa w art. 143a ust. 3 ustawy Pzp. m) Oprócz wymienionego w dokumentacji projektowej zakresu robót należy także przewidzieć: kierowanie budową, wyznaczenie na gruncie obiektów przez służby geodezyjne, prace kontrolne i pomiarowe sprawności systemu wentylacji, skuteczności zerowania i oporności izolacji, uziemienia, dostarczenia Zamawiającemu wymaganych protokołów, instrukcji, atestów, kart gwarancyjnych i świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. n) Wybór miejsca wywozu urobku wraz z utylizacją jest obowiązkiem Wykonawcy i stanowi jego koszt, niezależnie od zasugerowanej w przedmiarze robót odległości takiego wywozu. o) Z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe załączony do SIWZ przedmiar robót jest dokumentem jedynie poglądowym i nie stanowi podstawy do sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego. p) Oferta musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ i załącznikach do SIWZ. q) W sprawie dokonania wizji terenowej należy kontaktować się bezpośrednio z osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami wg wyszczególnienia w SIWZ. r) Drewno i materiały drewnopochodne użyte do konstrukcji budynku muszą być wyprodukowane lub suszone technicznie do wilgotności nie większej niż 12%. s) Ze względu na zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanego budynku, ograniczenia czasu realizacji oraz zabezpieczenia przed szkodliwymi czynnikami atmosferycznymi wyklucza się konstruowanie ścian bezpośrednio na placu budowy. t) Zamawiający wymaga aby okres gwarancji jakości przedmiotu zamówienia nie był krótszy od przyjętego przez Wykonawcę okresu rękojmi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 150 000,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez Podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 310). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy BNP Paribas Bank Polska SA nr rachunku: 19 2030 0045 1110 0000 0193 7920, z adnotacją: „II Przetarg nieograniczony - Wadium na budowę budynku biurowego Nadleśnictwa Jamy”. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą w osobnej kopercie. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Koniecznym jest, aby dokument ten obejmował odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej Specyfikacji form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 Prawa zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od przekazania informacji o treści złożonych ofert Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach