Przetargi.pl
Udzielenie Gminie Wielgie kredytu długoterminowego oraz jego obsługa

Gmina Wielgie ogłasza przetarg

 • Adres: 87-603 Wielgie, ul. Starowiejska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 897 380 , fax. 542 897 795
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wielgie
  ul. Starowiejska 8
  87-603 Wielgie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 897 380, fax. 542 897 795
  REGON: 54977200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wielgie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie Gminie Wielgie kredytu długoterminowego oraz jego obsługa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 868 183,00 zł (dwa miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2019 roku deficytu budżetu gminy. 2. Spłata odsetek od zaciągniętego kredytu następować będzie w okresach miesięcznych, na ostatni dzień każdego miesiąca, począwszy od miesiąca, w którym kredyt zostanie uruchomiony, na podstawie pisemnych informacji przekazywanych przez bank najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek. W przypadku gdy dzień spłaty przypada na dzień wolny od pracy, należy przyjąć ostatni dzień roboczy przed datą płatności. 3. Ostateczny termin wykorzystania kredytu – 31.12.2019r. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. 5. Oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M (z marżą dla wykonawcy). Marża banku wiążąca w całym okresie kredytowania. Dla obliczenia odsetek od kredytu należy przyjąć, iż rok stanowi 365 dni oraz 366 dni w przypadku lat przestępnych. Dla celów ofertowych, w celu obliczenia odsetek należy przyjąć stawkę WIBOR 1M opublikowaną w dniu 15 maja 2019 r. w serwisie internetowym wyborcza.biz(http://wyborcza.biz/Waluty/0,111977,9257479,, Statystyki,WIBID_WIBOR.html?disableRedirects=true). 6. Termin postawienia do dyspozycji środków finansowych: w terminie maksymalnym 5 dni roboczych od dnia wystąpienia Zamawiającego z wnioskiem o uruchomienie środków finansowych w transzach (orientacyjna data zawarcia umowy planowana jest do 24.06.2019 r. przy czym określenie dokładnego terminu nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od zamawiającego, a związanych z procedurą postępowania przetargowego przewidzianego przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych). Planowany okres uruchomienia kredytu: do 02.09.2019r. – 1 000 000,00 zł do 01.10.2019r. – 1 000 000,00 zł od 04.12.2019r. do 31.12.2019 – 868 183,00 zł. (do wyliczeń należy przyjąć 04.12.2019) 7. Ustala się następujące terminy spłaty kredytu: Data Kwota kredytu 30.09.2022 14.000,00 30.09.2023 20.000,00 30.09.2024 20.000,00 30.09.2025 50.000,00 30.09.2026 150.000,00 30.09.2027 200.000,00 30.09.2028 250.000,00 30.09.2029 250.000,00 30.09.2030 250.000,00 30.09.2031 300.000,00 30.09.2032 300.000,00 30.09.2033 350.000,00 30.09.2034 350.000,00 30.09.2035 364.183,00 8. Zabezpieczenie kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 9. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 66113000-5 Usługi udzielania kredytu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie uprawnień do prowadzenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej w zakresie wykonywania czynności bankowych obejmujących udzielanie kredytów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1988, ze zm.). Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców ww. warunku udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy – wyszczególnionych w § 8 ust. 1 i 2 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunek Wykonawca spełnia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach