Przetargi.pl
„Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1430N w Różnowie w ramach Kompleksowego projektu zwiększającego ekomobilność na terenie Gminy Dywity”

Gmina Dywity ogłasza przetarg

 • Adres: 11-001 Dywity, ul. Olsztyńska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89/524-76-40, , fax. 895 120 124
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dywity
  ul. Olsztyńska 32
  11-001 Dywity, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89/524-76-40, , fax. 895 120 124
  REGON: 510742971
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.ugdywity.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1430N w Różnowie w ramach Kompleksowego projektu zwiększającego ekomobilność na terenie Gminy Dywity”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1430N w Różnowie w ramach zadania Ekomobilny MOF II (zadanie Nr 4 i Nr 5). 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: a) część nr 1 – budowa ciągu pieszo – rowerowego (Ekomobilny MOF II – Zadanie Nr 4) w ramach, której zaplanowano: - roboty branży budowlanej drogowej w zakresie ścieżki pieszo - rowerowej; - roboty branży sanitarnej, tj. wykonanie odcinka sieci kanalizacji deszczowej; - roboty branży elektrycznej, tj. uzupełnienie oświetlenia ulicznego; - roboty w zakresie wykonania stałej organizacji ruchu; - kanał technologiczny. b) część nr 2- rozbudowa oświetlenia ulicznego (Ekomobilny MOF II – Zadanie Nr 5) w ramach, której zaplanowano roboty branży elektrycznej, tj. budowa lamp oświetleniowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 29-31 ustawy Pzp, wskazano w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz w Załączniku nr 17 do SIWZ-opis przedmiotu zamówienia. 4. Szczegółowe warunki wykonania i realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 7 i 7a do SIWZ. 5. KLAUZULA SPOŁECZNA Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oraz podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze pracy, przez cały okres realizacji zamówienia: a) część nr 1 - pracowników budowlanych bezpośrednio zatrudnionych w branży ogólnobudowlanej na stanowisku brukarza; b) część nr 2- pracowników budowlanych bezpośrednio zatrudnionych w branży ogólnobudowlanej przy robotach ziemnych. W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie realizacji zamówienia do weryfikacji tożsamości personelu Wykonawcy lub podwykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w Załączniku nr 7 i 7a do SIWZ – projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości : a) dla części nr 1 – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), b) dla części nr 2 – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach dopuszczonych w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego w ramach kompleksowego projektu zwiększającego ekomobilność na terenie Gminy Dywity - część nr ….. (podać nr części dla której wpłacane jest wadium)” na następujące konto: Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie o numerze: 27 8857 0002 3001 0006 3890 0003, a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, jako ostatnią stronę oferty. 4. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż pieniądz, należy je dołączyć do oferty jako ostatnią stronę oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, a oryginał złożyć w osobnej kopercie w Urzędzie Gminy w kasie czynnej w godzinach: od poniedziałku do piątku, od 8ºº - 13ºº, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być bezwarunkowo i nieodwołalnie płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności jego uzasadnienia, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem , co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wierzytelność z tytułu gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej. 5. Wadium, złożone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie mu zwrócone po zawarciu Umowy, oraz złożeniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. Pozostałym Wykonawcom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, na zasadach określonych w art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (na lub w oparciu o załącznik nr 1 lub nr 1a do SIWZ); 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP (na lub w oparciu o załącznik nr 2 do SIWZ); 3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP (na lub w oparciu o załącznik nr 3 do SIWZ); 4) wykaz prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawców (na lub w oparciu o załącznik nr 6 do SIWZ) – jeżeli dotyczy; 5) pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo w formie odpisu, lub wypis aktu notarialnego, jeżeli pełnomocnictwo ustanowione zostało w formie aktu notarialnego – jeżeli dotyczy; 6) dowód wniesienia wadium; Ponadto na wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej w formie wydruków z kosztorysowych programów kosztorysowych oraz na płycie CD.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach