Przetargi.pl
Usługa udzielenia Gminie Jedwabno długoterminowego kredytu w wysokości 2.535.516,00 zł na finansowanie deficytu Gminy Jedwabno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Gmina Jedwabno ogłasza przetarg

 • Adres: 12-122 Jedwabno, ul. Warmińska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (89) 621-30-80 , fax. (89) 621-30-94
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jedwabno
  ul. Warmińska 2
  12-122 Jedwabno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (89) 621-30-80, fax. (89) 621-30-94
  REGON: 53562300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.jedwabno.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa udzielenia Gminie Jedwabno długoterminowego kredytu w wysokości 2.535.516,00 zł na finansowanie deficytu Gminy Jedwabno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie deficytu Gminy Jedwabno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. CPV: 66113000-5 Usługi udzielania kredytu 2. Przedmiotem zamówienia jest: usługa udzielenia długoterminowego kredytu złotowego w wysokości 2.535.516,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset szesnaście złotych, 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie deficytu Gminy Jedwabno oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 3. Wysokość udzielonego kredytu: 2.535.516,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset szesnaście złotych, 00/100) z uwzględnieniem karencji w spłacie kapitału do 31 marca 2021 roku. Zamawiający zobowiązuje się do ostatecznej spłaty wykorzystanego kredytu do dnia 30 września 2037 roku. 4. Wysokość udzielonego kredytu uruchamianego w transzach do dnia 28.12.2020 r. na podstawie odrębnego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, będzie przekazywana na konto bankowe kredytobiorcy – zamawiającego – Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział Jedwabno nr 84 8838 1015 2004 0105 8519 0002. 5. Wyżej wymieniona kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji Zamawiającego w okresie od następnego dnia po dniu zawarciu umowy kredytowej, do dnia 28 grudnia 2020 r. Uruchomienie kredytu nastąpi bez prowizji i opłat. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania kredytu, a także do wykorzystania niższej od określonej w umowie kredytowej kwoty kredytu bez kosztów obciążających Zamawiającego. 7. Wykorzystanie kredytu następować będzie w drodze realizacji przez Wykonawcę dyspozycji uruchomienia transzy kredytu, której wzór stanowił będzie załącznik do umowy o kredyt – na dobro rachunku bankowego Zamawiającego wskazanego w ww. dyspozycji, bez prowizji i opłat. Karta wzorów podpisów, osób upoważnionych do składania dyspozycji wypłaty kredytu w imieniu Kredytobiorcy, będzie stanowiła załącznik do umowy o kredyt. Transze kredytu uruchamiane będą przez Wykonawcę w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 8. W przypadku pilnego zapotrzebowania na środki, Wykonawca przeleje transzę kredytu najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od dnia złożenia pisemnego polecenia, które zostanie doręczone w pierwszej kolejności faksem (nr faksu podany będzie przez Wykonawcę w umowie o kredyt), a oryginał osobiście lub listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 9. Pod pojęciem „dnia roboczego” rozumie się każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. 10. Oprocentowanie zmienne według stopy WIBOR 3M – wyliczone jako średnia wszystkich notowań, miesiąca poprzedzającego spłatę – powiększone o marżę banku. O wysokości oprocentowania oraz o zmianie oprocentowania, udzielający kredytu powiadamia kredytobiorcę pisemnie. Poza kwotami określonymi w ofercie, wykonawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. W celu złożenia oferty należy przyjąć WIBOR 3M na dzień 12.05.2020 roku przy założeniu uruchomienia kredytu w kwocie 2.535.516,00 zł dnia 29.09.2020 roku. 11. Odsetki od wykorzystanego kredytu będą naliczane w miesięcznych okresach obrachunkowych, zgodnie z faktyczną liczbą dni miesiąca kalendarzowego i płatne będą nie później niż 30 dnia miesiąca za miesiąc, za który zostały naliczone, za wyjątkiem miesiąca lutego w którym odsetki płatne będą ostatniego dnia roboczego miesiąca przy czym: 1) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty pierwszej transzy kredytu i kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, 2) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. Spłata odsetek będzie realizowana po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia z banku – bez obciążania Zamawiającego kosztami. W okresie karencji odsetki płatne będą od zaciągniętej kwoty kredytu, w okresie spłaty kapitału – od zadłużenia malejącego. 12. Możliwość rezygnacji z części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wcześniejszej spłaty kredytu bez żadnych konsekwencji finansowych, bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek i dodatkowych opłat związanych z obsługą kredytu. 14. W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu odsetki nie będą naliczane. 15. Możliwość zmiany terminów spłaty kredytu za zgodą obu stron. 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości rezygnacji z poboru części kredytu bez ponoszenia za to odpowiedzialności finansowej. 17. Uruchomienie transz kredytu następować będzie w terminach i kwotach określonych każdorazowo przez Zamawiającego we wniosku złożonym z wyprzedzeniem 2 dni roboczych. 18. Kredyt zostanie wykorzystany do dnia 28 grudnia 2020 roku – forma wypłaty kredytu – na rachunek bieżący Zamawiającego. 19. Oprocentowanie niespłaconych w terminie rat kredytu naliczone będzie w wysokości określonej dla odsetek ustawowych. 20. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego pełnej kwoty kredytu, wysokość odsetek będzie wynikała z wartości wykorzystanego kredytu. 21. Postanowienia w umowie nie mogą zmieniać lub zaostrzać warunków określonych w niniejszej SIWZ. 22. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie dotyczącym wysokości kredytu oraz terminów spłaty kredytu. 23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uruchamiania kredytu w transzach, o czym poinformuje Bank z dwudniowym wyprzedzeniem. 24. Zamawiający zastrzega, na swój wniosek, możliwość przesunięcia terminu postawienia do dyspozycji środków bez ponoszenia dodatkowych kosztów, przy czym zamówienie zostanie zrealizowane najpóźniej do 28.12.2020 roku. W przypadku przesunięcia terminu postawienia do dyspozycji Zamawiającego środków, odsetki liczone będą od dnia faktycznego uruchomienia kredytu lub jego poszczególnych transz. 25. Na cenę brutto oferty składają się wszelkie opłaty, odsetki i inne podobne świadczenia związane z udzieleniem Zamawiającemu, kredytu bankowego. 26. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przez Wykonawcę prowizji, opłat z tytułu przygotowania i postawienia kredytu do dyspozycji. 27. Warunki spłaty kredytu: Raty udzielonego kredytu płatne po upływie karencji, w następujących terminach i wysokości: do 31.03.2021 r. – 10.000,00 zł 31.03.2022 r. - 10.000,00 zł 31.03.2023 r. – 10.000,00 zł 29.03.2024 r. – 10.000,00 zł 31.03.2025 r. – 10.000,00 zł 31.03.2026 r. – 100.000,00 zł 31.03.2027 r. – 10.000,00 zł 31.03.2028 r. – 10.000,00 zł 30.03.2029 r. – 100.000,00 zł 28.09.2029 r. – 100.000,00 zł 29.03.2030 r. – 100.000,00 zł 30.09.2030 r. - 100.000,00 zł 31.03.2031 r. – 144.000,00 zł 30.09.2031 r. - 72.000,00 zł 28.11.2031 r. – 74.000,00 zł 31.03.2032 r. – 72.000,00 zł 31.05.2032 r. – 72.000,00 zł 30.09.2032 r. – 72.000,00 zł 30.11.2032 r. – 74.000,00 zł 31.03.2033 r. – 72.000,00 zł 31.05.2033 r. – 72.000,00 zł 30.09.2033 r. – 72.000,00 zł 30.11.2033 r. – 74.000,00 zł 31.03.2034 r. – 72.000,00 zł 31.05.2034 r. – 72.000,00 zł 29.09.2034 r. - 72.000,00 zł 30.11.2034 r. – 74.000,00 zł 30.03.2035 r. – 72.000,00 zł 31.05.2035 r. – 72.000,00 zł 28.09.2035 r. – 72.000,00 zł 30.11.2035 r. – 74.000,00 zł 31.03.2036 r. – 72.000,00 zł 30.05.2036 r. – 72.000,00 zł 30.09.2036 r. – 72.000,00 zł 28.11.2036 r. – 74.000,00 zł 31.03.2037 r. – 75.000,00 zł 29.05.2037 r. – 75.000,00 zł 30.09.2037 r. - 75.516,00 zł. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel In blanco. Weksel In blanco zostanie podpisany przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Gminy Jedwabno tj. Wójta Gminy Jedwabno, Skarbnik Gminy Jedwabno dokona natomiast kontrasygnaty na deklaracji wekslowej. Rozliczenie wyłącznie w walucie polskiej PLN. Kalendarz odsetkowy 365/365 dni. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zmiany kalendarza odsetkowego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Wykonawców danych i informacji w postaci przetworzonej wg wzorów i wytycznych wynikających z ich indywidualnego zapotrzebowania. Zamawiający informuje, że wszystkie materiały dotyczące budżetu Gminy są zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.jedwabno.pl Przed złożeniem oferty, w razie powstania jakichkolwiek wątpliwości Wykonawcy (udzielającemu kredyt) przysługuje złożenie pisemnego zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. 38 ust.1, 1a i 1b ustawy. Do celów wyliczenia oferty przyjąć uruchomienie kredytu dnia 29.09.2020 roku. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp: realizację niniejszego zamówienia nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, gdyż jest brak czynności polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 Prawo Bankowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. UWAGA: W przypadku Banku Państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku. Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w § VII ust. 6 pkt 2) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w §VII ust. 6 pkt 2) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia, o których mowa w §VII ust.8 pkt 1) SIWZ. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach