Przetargi.pl
Budowa chodników przy drogach powiatowych z podziałem na 2 części

Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 33200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Warszawska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 422 500 , fax. 146 422 500
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej
  ul. Warszawska 48
  33200 Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie
  tel. 146 422 500, fax. 146 422 500
  REGON: 85166528400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodników przy drogach powiatowych z podziałem na 2 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa chodników przy drogach powiatowych z podziałem na 2 części 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Część 1: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1315K Wielopole – Odporyszów – Breń w km 0+792,50 – 1+694,00; 2+300,00 – 2+400,00 oraz km 3+380,50 – 3+557,50 w m. Laskówka Chorąska – etap II w km 3+480,50 – 3+569,62 (89,12mb). Część 2: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1323K Czarkówka – Radgoszcz – Luszowice – Lipiny w m. Lipiny – etap III w km 19+795,00 – 19+915,00 (120,00mb).3. Szczegółowy zakres robót dla każdej z części zamówienia określa załączona do niniejszej SIWZ dokumentacja projektowa, przekroje, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar robót odrębnie dla każdej z części zamówienia stanowiąca załączniki od 6 do 7 niniejszej SIWZ. 4. Z uwagi na to, ze cena oferty będzie traktowana, jako cena ryczałtowa, zaleca się aby wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty obejrzał miejsce realizacji prac oraz z należytą starannością oszacował cenę oferty. Załączony przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym do wyceny oferty. 5. Materiał z rozbiórki którego nie przewiduje się w ponowne wbudowanie przy realizacji każdej z części zamówienia należy do Zamawiającego. W związku z powyższym przedmiotowy materiał należy złożyć na placu Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Warszawska 48.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach