Przetargi.pl
Usługa druku, wykonania oprawy, tłoczenia płyt DVD i dostawy do siedziby Zamawiającego publikacji S. Tomasika "Korekta aparatu gry skrzypka"

Polskie Wydawnictwo Muzyczne ogłasza przetarg

 • Adres: 31111 Kraków, al. Krasińskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 422 70 44 , fax. 12 422 01 74
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Wydawnictwo Muzyczne
  al. Krasińskiego
  31111 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 422 70 44, fax. 12 422 01 74
  REGON: 36371711300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa druku, wykonania oprawy, tłoczenia płyt DVD i dostawy do siedziby Zamawiającego publikacji S. Tomasika "Korekta aparatu gry skrzypka"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa druku, wykonania oprawy, tłoczenia płyt DVD i dostawy do siedziby Zamawiającego publikacji S. Tomasika "Korekta aparatu gry skrzypka"
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach