Przetargi.pl
Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Lipnica Wielka i Mogilno

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 426 488 , fax. 184 426 345
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
  ul. Wiśniowieckiego 136
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 184 426 488, fax. 184 426 345
  REGON: 49189900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd.nowy-sacz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach: Lipnica Wielka i Mogilno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przebudowa dróg powiatowych w miejscowościach Lipnica Wielka i Mogilno w zakresie budowy chodników. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 1.1. Część I: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1565 K Niecew – Podole – Górowa w km 2+926 – 3+090 w m. Lipnica Wielka, 1.2. Część II: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1570 K Paszyn – Mogilno – Krużlowa w km 4+702 – 4+901 w m. Mogilno. 2. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony w załączniku nr 4 do specyfikacji – dokumentacja techniczna składająca się z następujących opracowań: 2.1. Dokumentacja projektowa 2.2. Przedmiary robót 2.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ) 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (protokołu z otwarcia ofert), Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach