Przetargi.pl
„Zakup oraz dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: „Małopolskie Talenty – I, II etap edukacyjny – GMINA BOBOWA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego.”

Szkoła Podstawowa w Bobowej ogłasza przetarg

 • Adres: 38-350 Bobowa, ul. Bohaterów Bobowej
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183 514 058 , fax. 183 514 058
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa w Bobowej
  ul. Bohaterów Bobowej 6
  38-350 Bobowa, woj. małopolskie
  tel. 183 514 058, fax. 183 514 058
  REGON: 49066982900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup oraz dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: „Małopolskie Talenty – I, II etap edukacyjny – GMINA BOBOWA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup oraz dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu: „Małopolskie Talenty – I, II etap edukacyjny – GMINA BOBOWA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, z podziałem na 4 zadania, w ilości wskazanej w załączniku nr 1 do SIWZ: 1. Zakup oraz dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla zajęć z kompetencji kluczowych językowych (język angielski) oraz kompetencji ponadprzedmiotowych. 2. Zakup oraz dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla zajęć z kompetencji kluczowych informatycznych (TIK) oraz kompetencji ponadprzedmiotowych. 3. Zakup oraz dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla zajęć z kompetencji kluczowych z przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych. 4. Zakup oraz dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla zajęć z kompetencji kluczowych: matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji ponadprzedmiotowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta wykonawcy, 2. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne oświadczenie wykonawcy na dzień składania ofert w zakresie wskazanym przez zamawiającego, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji. Ofertę oraz oświadczenie wykonawca składa w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem. Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. - oświadczenie to składane jest w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach