Przetargi.pl
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 przy ul. Bolesławieckiej w Zgorzelcu

Gmina Miejska Zgorzelec ogłasza przetarg

 • Adres: 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-75 77 56 988 , fax. 075 77 56 988
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Zgorzelec
  ul. Domańskiego 7
  59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie
  tel. 0-75 77 56 988, fax. 075 77 56 988
  REGON: 23082154600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 przy ul. Bolesławieckiej w Zgorzelcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 przy ul. Bolesławieckiej w Zgorzelcu (od km 27+650 do km 28+850), w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zgodnie z treścią: 1) Uchwały Nr 437/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, w celu ustalenia przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej na 351 przy ul. Bolesławieckiej w Zgorzelcu”; 2) Uchwały Nr 27/2019 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego z późniejszymi zmianami; 3) Porozumienia nr DSDiK/5/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miejskiej Zgorzelec zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 przy ul. Bolesławieckiej w Zgorzelcu”, pomiędzy Gminą Miejską Zgorzelec a Województwem Dolnośląskim, z późniejszymi zmianami. 4. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Zakres przedmiotu zamówienia dotyczący opracowania kompletnej dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności: a) wykonanie mapy do celów projektowych; b) uzyskanie ostatecznych pozwoleń, uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych; c) opracowanie projektu zagospodarowania terenu (koncepcji); d) opracowanie projektu budowlanego; e) opracowanie projektu wykonawczego; f) uzyskanie pozytywnej opinii dla opracowanych projektów budowlanych i wykonawczych wydanej przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu; g) przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę całego zamierzenia budowlanego, w przypadku konieczności jego uzyskania lub uzyskania skutecznego zgłoszenia przyjęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę; h) opracowanie projektu tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu drogowego wraz z uzyskaniem ich zatwierdzeń; i) opracowanie przedmiarów robót; j) opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz zbiorczych zestawień kosztów; k) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; l) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; m) uzyskanie ostatecznego pozytywnego uzgodnienia dokumentacji projektowej od DSDiK we Wrocławiu, przed jej protokolarnym odbiorem przez Zamawiającego; n) w przypadku konieczności uzyskanie: decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodno-prawnego. 2) Zakres przedmiotu zamówienia dotyczący wykonania robót budowlanych obejmuje w szczególności: a) budowę chodnika wraz ze zjazdami; b) budowę zatoki autobusowej; c) likwidację ewentualnych kolizji z infrastrukturą podziemną oraz zabezpieczenie sieci na czas trwania robót; d) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją; e) uporządkowanie terenu. 3) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie Funkcjonalno- Użytkowym, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 4) Jeżeli w Programie Funkcjonalno-Użytkowym powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. 3. Podwykonawstwo: 1) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawców - zgodnie z treścią Formularza Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 2) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 11 ustawy Pzp, zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ. 4. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę - wszystkich osób, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywać czynności polegające na bezpośrednim wykonywaniu robót w zakresie budownictwa, tj. prace fizyczne pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego wskazanym - polegające na: a) przygotowaniu zaplecza budowy, b) wykonywaniu robót ogólnobudowlanych wynikających z zakresu wykonania robót budowlanych - pkt 4 ppkt 2 niniejszego Rozdziału; c) wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie, tj.: przenoszenie materiałów budowlanych, sprzątanie terenu budowy. Powyższy wymóg nie dotyczy osób, które kierują wykonywaniem ww. prac – zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych, dotyczącą art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 2) Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące ww. czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności. 3) W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie (własne lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy), zawierające informację o zatrudnionych osobach, o czasie trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby. 4) Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane w projekcie umowy stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ. 5. Okres gwarancji: 1) Minimalny wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane przy realizacji zamówienia materiały wynosi 36 miesięcy, natomiast maksymalny 60 miesięcy. 2) Minimalny okres gwarancji na oznakowanie drogowe poziome cienkowarstwowe wynosi 12 miesięcy, natomiast na grubowarstwowe – 36 miesięcy. 3) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych z klauzulą „odbieram”. 4) Jeżeli dla zachowania ważności warunków udzielonej gwarancji wymagane są przeglądy, konserwacje czy inne czynności serwisowe związane z właściwym użytkowaniem (materiałów, urządzeń, itp.), wszystkie te czynności muszą zostać zapewnione przez Wykonawcę, a także uwzględnione w cenie oferty. 5) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zastosowane w ramach realizacji zamówienia materiały stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert – w przypadku zaoferowania dłuższego okresu gwarancji niż minimalny wymagany, oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XIII SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach