Przetargi.pl
Wykonanie dekoracji świetlnej na tarasach i we wnętrzach Zamku Książ w latach 2020-2022

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-306 Wałbrzych, Piastów Śląskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 746 643 850, 74 66 43 851 , fax. 746 643 862
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.
  Piastów Śląskich 1
  58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 746 643 850, 74 66 43 851, fax. 746 643 862
  REGON: 89001155000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka gminna (100%)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dekoracji świetlnej na tarasach i we wnętrzach Zamku Książ w latach 2020-2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu i obsłudze dekoracji świetlnej na tarasach i we wnętrzach Zamku Książ w latach 2020-2022, na którą składają się: a) wykonanie dekoracji według Projektu koncepcyjnego Zamawiającego składającego się z Koncepcji wizualnej dekoracji stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ oraz Specyfikacji elementów dekoracji stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ; b) Przeniesienie prawa własności dekoracji świetlnej na Zamawiającego, c) Dostawa i montaż dekoracji wraz z podłączeniem do punktów zasilania, d) Świadczenie usług obsługi serwisowej dla dekoracji przez cały czas trwania umowy i ponoszenie kosztów z tym związanych (kontrolowanie i nadzorowanie właściwego stanu oświetlenia i dekoracji tj. prawidłowego ich działania oraz usuwanie ewentualnych awarii i uszkodzeń wynikłych w trakcie eksploatacji), e) Demontaż dekoracji w latach 2021 i 2022 (szczegółowy zakres tych czynności oraz daty ich wykonania określa Zakres rzeczowy - Załącznik nr 6 do SIWZ) - dekoracja pozostaje własnością Zamawiającego, f) Składowanie dekoracji w okresie kwiecień-październik 2021/2022 (szczegółowy zakres tych czynności oraz okresy wskazuje Zakres rzeczowy - Załącznik nr 6 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31527200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach