Przetargi.pl
Wykonanie dekoracji świetlnej „Ogrody Światła” w parku Palmiarni w latach 2020-2022

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-306 Wałbrzych, Piastów Śląskich
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 746 643 850, 74 66 43 851 , fax. 746 643 862
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.
  Piastów Śląskich 1
  58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 746 643 850, 74 66 43 851, fax. 746 643 862
  REGON: 89001155000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka gminna (100%)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dekoracji świetlnej „Ogrody Światła” w parku Palmiarni w latach 2020-2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu i obsłudze dekoracji świetlnej „Ogrody Światła” zlokalizowanej w parku Palmiarni w latach 2020-2022, na którą składają się: a) wykonanie dekoracji świetlnej według Projektu koncepcyjnego Zamawiającego składającego się z Koncepcji wizualnej dekoracji świetlnej stanowiącej Załącznik nr 8 do SIWZ oraz Specyfikacji elementów dekoracji świetlnej stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ; b) wykonanie Plików audio prezentujących ścieżkę dźwiękową odtwarzaną w parku Palmiarni w 3 punktach prezentacji dekoracji świetlnej, o długości nie krótszej niż 3 minuty każdy - KTÓRE BĘDĄ STANOWIŁY ZAŁĄCZNIK DO OFERTY WYKONAWCY, c) Przeniesienie prawa własności dekoracji świetlnej na Zamawiającego, d) Przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do sporządzonej przez Wykonawcę ścieżki dźwiękowej (plików audio). e) Dostawa i montaż dekoracji świetlnej wraz z podłączeniem do punktów zasilania, f) Świadczenie usług obsługi serwisowej dla dekoracji świetlnej przez cały czas trwania umowy i ponoszenie kosztów z tym związanych (kontrolowanie i nadzorowanie właściwego stanu oświetlenia i dekoracji tj. prawidłowego ich działania oraz usuwanie ewentualnych awarii i uszkodzeń wynikłych w trakcie eksploatacji), g) Demontaż dekoracji świetlnych w latach 2021 i 2022 (szczegółowe daty określa Zakres rzeczowy - Załącznik nr 6 do SIWZ) - dekoracja pozostaje własnością Zamawiającego, h) Składowanie dekoracji świetlnej w okresie kwiecień-październik 2021/2022 (szczegółowe okresy wskazuje Zakres rzeczowy - Załącznik nr 6 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31527200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach