Przetargi.pl
BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KARKONOSKIEGO W 2021 ROKU

Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 58-500 Jelenia Góra, Jana Kochanowskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 756 473 103 , fax. 757 526 419
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
  Jana Kochanowskiego 10
  58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 756 473 103, fax. 757 526 419
  REGON: 23082149200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatkarkonoski.eu/5918

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU KARKONOSKIEGO W 2021 ROKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja planowanych do wykonania w 2021 roku robót budowlanych w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Karkonoskiego, w tym w szczególności: 1) prace nawierzchniowe (m.in. jezdnie, chodniki, pobocza utwardzone); 2) prace ziemne (wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne); 3) obiekty inżynierskie (obiekty mostowe, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe); 4) urządzenia odwodnienia drogi (przepusty, przykanaliki, studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne); 5) balustrady i poręcze, bariero-poręcze, ogrodzenia segmentowe, bariery ochronne; 6) utrzymanie zieleni przydrożnej (zabiegi pielęgnacyjne, posusz, cięcia sanitarne). 2. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać dyżury całodobowe tak, aby w przypadku awarii w godzinach popołudniowych i nocnych oraz w dniach wolnych od pracy, przystąpić do naprawy lub zabezpieczyć miejsce awarii. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ): 1) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik Nr 12 do SIWZ. 3) Szacunkowa ilość robót do wykonania w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Karkonoskiego w 2021 roku – Załącznik Nr 13 do SIWZ. 4. Mapa dróg powiatowych Powiatu Karkonoskiego stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ, Wykaz dróg powiatowych Powiatu Karkonoskiego stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. 5. Roboty wykonywane w ramach przedmiotowego zamówienia realizowane będą w następujących trybach czasowych: 1) normalnym – w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni od dnia przyjęcia telefonicznego zgłoszenia Zamawiającego, 2) awaryjnym – w ciągu maksymalnie 2 (dwóch) godzin od momentu przyjęcia telefonicznego zgłoszenia od Zamawiającego. 6. Realizacja robót w trybie normalnym obejmuje przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji zleconego przez Zamawiającego zadania, w tym do likwidacji awarii i szkód. 7. Realizacja robót w trybie awaryjnym obejmuje wykonanie zabezpieczenia oraz oznakowania zgłoszonych przez Zamawiającego awarii i zagrożeń. 8. Termin przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji danego zlecenia w trybie normalnym (ust. 5 pkt 1) stanowi jedno z punktowanych kryteriów oceny ofert, stąd Wykonawca może skrócić termin realizacji zlecenia – zgodnie z zapisem Działu XVIII SIWZ. 9. Zabezpieczenie i oznakowanie zleconych robót Wykonawca zobowiązany jest realizować zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784). 10. Zgłoszenie telefoniczne, o którym mowa w ust. 5 – zostanie następnie potwierdzone przez Zamawiającego zleceniem przekazanym Wykonawcy w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. 11. Zamawiający poinformuje Wykonawcę w telefonicznym (a następnie pisemnym lub drogą elektroniczną) zgłoszeniu – o zakresie zleconych prac, terminie ich wykonania, a także sposobie realizacji zamówienia, wynikającego ze stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 12. Zamawiający będzie zlecał wykonanie robót w zależności do potrzeb i od wartości posiadanych środków finansowych. Szacowane ilości, ujęte w Załączniku Nr 13 do SIWZ, należy traktować jako orientacyjne, które nie mogą stanowić podstawy do przyszłych rozliczeń wykonywanych ilości zleceń oraz ewentualnych roszczeń Wykonawcy. 13. Zamawiający będzie odrębnie zlecał prace dotyczące wykonywania barier ochronnych typu U-14a od realizacji pozostałych robót. Wykonawca, w zakresie zleconych prac dotyczących wykonania barier ochronnych typu U-14a, zobowiązany będzie wystawić odrębne faktury VAT. 14. W zakresie robót nieujętych w tabeli zawartej w Załączniku Nr 1 do SIWZ, które będą konieczne do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia, prace te rozliczane będą kosztorysem powykonawczym sporządzonym przez Wykonawcę, podlegającym sprawdzeniu przez inspektora nadzoru, w którym zastosowane będą zaoferowane przez Wykonawcę stałe wskaźniki, tj.: 1) stawka roboczogodziny (stawka kalkulacyjna zł netto), 2) wskaźnik kosztów pośrednich (%) – za podstawę naliczenia kosztów pośrednich przyjmuje się koszt robocizny oraz pracy sprzętu, 3) wskaźnik zysku (%) – za podstawę naliczenia zysku przyjmuje się koszty robocizny, pracy sprzętu oraz koszty pośrednie. 15. Zaoferowane ceny jednostkowe, a także wskaźniki kosztorysowe, będą czynnikami cenotwórczymi wynagrodzenia Wykonawcy – zgodnie z zakresem robót zleconych przez Zamawiającego i będą stałe przez pełen okres realizacji zamówienia. 16. Wymagania Zamawiającego: 1) Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia zapewnia całodobowe i przez 7 dni w tygodniu dyżur telefoniczny (w tym dni ustawowo wolne od pracy), umożliwiający bezzwłoczne przyjęcie zgłoszenia Zamawiającego o wystąpieniu awarii czy zagrożeń, które podlegają zabezpieczeniu i oznakowaniu w trybie awaryjnym, a następnie zlikwidowaniu; 2) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi, w sposób nienaruszający interesów osób trzecich; 3) Wykonawca odpowiada za teren wykonywanych prac i bezpieczeństwo podczas realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru zleconego zakresu robót; 4) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na wykonane roboty przez okres minimum: a) 12 miesięcy – w przypadku robót ziemnych, takich jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne; b) 12 miesięcy – w przypadku robót nawierzchniowych (jezdni); c) 24 miesięcy – w przypadku robót pozostałych, w tym w szczególności w zakresie: - innych robót nawierzchniowych, takich jak: chodniki, pobocza utwardzone, - obiektów inżynierskich, takich jak: obiekty mostowe, tunele, przepusty i konstrukcje oporowe, - urządzeń odwodnienia drogi (przepusty, przykanaliki, studnie, studzienki, ścieki, włazy, wpusty uliczne i inne), - balustrad i poręczy, bariero-poręczy, ogrodzeń segmentowych, barier ochronnych; d) w przypadku zabezpieczenia i oznakowania miejsc awarii – do czasu likwidacji awarii, nie dłużej jednak niż do dnia obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Zamawiający będzie uprawniony realizować niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 17. Okres gwarancji stanowi jedno z punktowanych kryteriów oceny ofert, stąd Wykonawca może wydłużyć oferowany okres gwarancji – na zasadach określonych w Dziale XVIII SIWZ. Maksymalny zaoferowany okres gwarancji, jaki będzie oceniany i punktowany przez Zamawiającego w ramach jednego z kryteriów oceny ofert, wynosi odpowiednio: 1) w przypadku gwarancji na wykonane roboty, o których mowa w ust. 16 pkt 4 lit. a i b, tj. ziemne (takie jak: wykopy, nasypy, rowy, pobocza gruntowe i inne), oraz nawierzchniowe (w zakresie jezdni) – 24 miesiące; 2) w przypadku gwarancji na wykonane pozostałe roboty, o których mowa w ust. 16 pkt 4 lit. c – 48 miesięcy. Jeśli Wykonawca zaoferuje dłuższe, niż wskazane powyżej, okresy gwarancji, Zamawiający przyzna ofercie taką ilość punktów, jak dla określonego w tym kryterium oceny ofert maksymalnego okresu gwarancji. Zaoferowanie okresów gwarancji krótszych, niż wskazane w ust. 16 pkt 4 lit. a-c, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. 18. Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia, została ujęta w Dziale XXX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 19. Zasady realizacji i rozliczania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach