Przetargi.pl
Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 9 w Majdanie Królewskim

Gmina Majdan Królewski ogłasza przetarg

 • Adres: 36-110 Majdan Królewski, ul. Rynek 1A
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8471073, 8471074 , fax. 15 8471890
 • Data zamieszczenia: 2015-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Majdan Królewski
  ul. Rynek 1A 1A
  36-110 Majdan Królewski, woj. podkarpackie
  tel. 15 8471073, 8471074, fax. 15 8471890
  REGON: 83040969500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.majdankrolewski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 9 w Majdanie Królewskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa chodnika dla pieszych przy drodze krajowej nr 9 Radom-Rzeszów od km 149+ 660 do km 150+330 po stronie lewej w m. Majdan Królewski. Zakres robót określa SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349533005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium: 12000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja i rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.majdankrolewski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach