Przetargi.pl
Remont chodnika na terenie gminy Grodzisko Dolne

Gmina Grodzisko Dolne ogłasza przetarg

 • Adres: 37-306 Grodzisko Dolne,
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 24-36-003
 • Data zamieszczenia: 2015-05-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grodzisko Dolne
  37-306 Grodzisko Dolne, woj. podkarpackie
  tel. 017 24-36-003
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodziskodolne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodnika na terenie gminy Grodzisko Dolne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont chodnika na terenie gminy Grodzisko Dolne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349533005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca wniesie wadium w wysokości 1 000 , 00 PLN 2. W zależności od woli wykonawcy wadium może być wniesione w formie: - pieniądza - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancji bankowej - gwarancji ubezpieczeniowej - poręczenia udzielanego przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 nr 42 poz. 275 z 2008 r Nr 116 poz.730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96 poz. 620). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego tj. BS Leżajsk o/Grodzisko Dolne 53 9187 1024 2003 2000 1270 0005 przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu ( wpłaty) załączona do oferty. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba, ze udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę , którym zwrócono wadium na podstawie art.46.ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu , Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego , na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jeżeli wykonawca , którego oferta została wybrana: -Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. - Nie wniósł należytego zabezpieczenia wykonania umowy. - Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium , spowoduje wykluczenie Wykonawcy przez Zamawiającego. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.grodziskodolne.pl/index.php?id=210
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach