Przetargi.pl
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sandomierskiej w Gorzycach na odcinku od skrzyżowania z ul. Fantazja do skrzyżowania z ul. Działkowców od km 29+620 do km 29+972.

Gmina Gorzyce ogłasza przetarg

 • Adres: 39-432 Gorzyce, ul. Sandomierska 75
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8361801, 8362075, 8362408 , fax. 015 8362209
 • Data zamieszczenia: 2014-09-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gorzyce
  ul. Sandomierska 75 75
  39-432 Gorzyce, woj. podkarpackie
  tel. 015 8361801, 8362075, 8362408, fax. 015 8362209
  REGON: 83040916900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminagorzyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sandomierskiej w Gorzycach na odcinku od skrzyżowania z ul. Fantazja do skrzyżowania z ul. Działkowców od km 29+620 do km 29+972.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie inwestora polegające na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Sandomierskiej w Gorzycach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Fantazja do skrzyżowania z ulicą Działkowców w kilometrażu od km 29+620 do km 29+972. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349533005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gorzyce.itl.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach