Przetargi.pl
Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ulicy Leśnej 1

Gmina Wielka Nieszawka ogłasza przetarg

 • Adres: 87-165 Wielka Nieszawka, Toruńska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 6781212, 6781093 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wielka Nieszawka
  Toruńska 12
  87-165 Wielka Nieszawka, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6781212, 6781093, fax. -
  REGON: 87111875000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wielkanieszawka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ulicy Leśnej 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ulicy Leśnej 1 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Budowę placu zabaw w Małej Nieszawce, ul. Leśna dz. nr 247/1, poprzez wykonanie w szczególności: demontażu istniejących urządzeń placu zabaw, demontażu części kostki brukowej terenu utwardzonego i jej ponowne ułożenie w innej części placu, wykonanie drenażu pod planowanym terenem placu zabaw z włączeniem do istniejącej studni, budowa nowego placu zabaw, ułożenie bezpiecznych nawierzchni odświeżenie istniejącej nawierzchni trawnika poprzez jej wyrównanie, wykoszenie i dosianie trawy, obsługę geodezyjną. 2. Parametry elementów wyposażenia placów zabaw mogą się różnić od wskazanych wielkości +/- 5%. Zamawiający dopuszcza wykonanie urządzeń ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowej, zamiast przewidzianej w projekcie stali kwasoodpornej. 3. Zdemontowane urządzenia należy dostarczyć na teren PSZOK, przy siedzibie Zamawiającego. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: 1) projekty budowlane wykonane przez p. mgr inż. Arch. Annę Szulc, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ; 2) specyfikacja techniczna 3) Informacja uzupełniająca do dokumentacji w zakresie robót budowlano - montażowych będąca załącznikiem SIWZ; 5. W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca, oferujący najkorzystniejszą ofertę, na żądanie Zamawiającego złoży karty techniczne wszystkich ofertowanych urządzeń wraz ze zdjęciem (wizualizacją) w kolorze i szczegółowym opisem oraz aktualne certyfikaty wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące przy PCA. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz dokumentacją projektową, a także informacyjną uzupełniającą do dokumentacji w zakresie robót budowlano-montażowych będąca załącznikiem do niniejszej SIWZ. 6. Wykonawca powinien obejrzeć miejsce robót w celu zgromadzenia wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 7. W przypadku rozbieżności w dokumentacji projektowej wykonawca ma obowiązek wykonać dany element zgodnie z założeniami i celem projektu. 8. Zamawiający informuje, iż ewentualny przypadek opisania przedmiotu zamówienia przez: wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, za każdym razem oznacza sytuację przykładową i możliwe jest wówczas zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych. 9. Przez równoważność rozumie się osiągniecie tego samego celu, zbliżoną jakość, spełnienie przez parametry wszystkich wskazanych warunków. Oznacza to, że materiały lub rozwiązania techniczne opisane przez Zamawiającego nie muszą mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same, lecz zbliżone. 10. Zamawiający miał na celu określenie przedmiotu zamówienia za pomocą standardowych określeń technicznych, które są zwykle używane w danej dziedzinie, zrozumiałe dla osób trudniących się działalnością w danej branży. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania procedury odwróconej na podstawie art. 24aa ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 2.000,00 zł,
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach