Przetargi.pl
Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość

Powiat Rypiński ogłasza przetarg

 • Adres: 87-500 Rypin, ul. Warszawska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 802 432 , fax. 542 802 549
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Rypiński
  ul. Warszawska 38
  87-500 Rypin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 802 432, fax. 542 802 549
  REGON: 91086670300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiatrypinski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów dla uczniów i nauczycieli w ramach realizacji projektu pod nazwą Dobry zawód – Lepsza przyszłość. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1/1 i 1/2 oraz załącznik nr 8 SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje: część 1 - Kurs SEO dla uczniów i część 2 - Kurs obsługi frezarki CNC dla uczniów, Kurs obsługi tokarki CNC dla uczniów, Kurs obsługi frezarki CNC dla nauczycieli, Kurs obsługi tokarki CNC dla nauczycieli.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80530000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy; 2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej; 3) dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 4) W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumentów dotyczących każdego z wykonawców, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 5) pełnomocnictwo - jeśli dotyczy;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach