Przetargi.pl
„Budowa budynku wielorodzinnego z zagospodarowaniem terenu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych w Sokołowie Podlaskim w zakresie „pod klucz”

Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 08-300 Sokołów Podlaski, Kosowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 257 812 361, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  Kosowska 75
  08-300 Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie
  tel. 257 812 361, , fax. -
  REGON: 71046010800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.stbs.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa budynku wielorodzinnego z zagospodarowaniem terenu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych w Sokołowie Podlaskim w zakresie „pod klucz”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa zadania: Budowa budynku wielorodzinnego z zagospodarowaniem terenu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych w Sokołowie Podlaskim w zakresie pod klucz. 1.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV: 45211000 -9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych. 1.2. Lokalizacja: rejon ulicy Żołnierzy Niezłomnych, 08-300 Sokołów Podlaski, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane dotyczące budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Żołnierzy Niezłomnych w Sokołowie Podlaskim (dz.nr ewid. 3487/113, 3487/114). Zakres robót obejmuje: 1) Roboty ziemne 2) Roboty fundamentowe, Roboty stanu surowego: 3) Podkłady i podłoża pod posadzki, 4) Ściany parteru, 5) Stropy międzykondygnacyjne, 6) Konstrukcja dachu, 7) Pokrycie dachu z izolacjami i obróbkami blacharskimi, 8) winda osobowa Stan wykończeniowy: 9) Ścianki działowe, 10) Stolarka okienna , 11) Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna z okleiną , 12) Tynki wewnętrzne, gładzie gipsowe i okładziny, 13) Posadzki z płytek gressowych i ceramicznych oraz podłogi z paneli , 14) Roboty malarskie , 15) Izolacja termiczna elewacji z tynkiem strukturalnym, 16) Ślusarka, 17) Utwardzenia, chodniki, drogi wewnętrzne, ogrodzenie, tereny zielone, altana do składowania nieczystości, budynek garażowy, plac zabaw Instalacje: 18) Instalacja wodna, 19) Instalacja kanalizacji sanitarnej, 20) Instalacja centralnego ogrzewania, 21) Instalacja wentylacji, 22) Instalacja gazu od szafki z reduktorem, Roboty elektryczne 23) Wewnętrzne linie zasilające i uziemienia, 24) Instalacje sił i gniazd, 25) Instalacje oświetlenia, 26) Instalacje RTV, 27) Instalacje teletechniczne, 28) Instalacje odgromowe, 29) Instalacje przeciw pożarowego wyłącznika prądu, Przyłącza do sieci zewnętrznych 30) Przyłącze eNN od szafki ZK do budynku, 31) Przyłącze wody do sieci wodociągowej, 32) Przyłącze kanalizacji sanitarnej, 33) Przyłącze do sieci kanalizacji deszczowej, 2.2 Ponadto Wykonawca zapewni: a) uczestnictwo w kontrolach i przeglądach robót oraz odbiorach zgodnie z postanowieniami umowy oraz zaleceniami Zamawiającego. b) przeszkolenie pracowników zatrudnionych przy realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia w zakresie przestrzegania przepisów BHP. c) odpowiedzialność wobec osób trzecich za ewentualne szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, 2.3 Szczegółowy opis przedmiotu określa dokumentacja projektowa, projekt budowlano - wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiące załączniki do SIWZ. Kosztorys (Załącznik nr 2 do umowy) sporządzony przez Wykonawcę jest dokumentacją pomocniczą nie określającą przedmiotu umowy. W przypadku gdy element budowlany nie został uwzględniony przez Wykonawcę w kosztorysie, Wykonawca wykona go w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 2 umowy. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, według następującego pierwszeństwa: a) niniejsza SIWZ wraz z załącznikami; b) projekt budowlano-wykonawczy, dokumentacja projektowa; c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; d) przedmiar robót 3. Zamawiający dołączył do SIWZ przedmiar robót, który jest elementem pomocniczym opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowią podstawy realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót nie jest podstawą sporządzenia przez Wykonawcę wyceny, a ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w przedmiarze robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających z: dokumentacji projektowej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarze robót nie jest w żadnym stopniu wiążący dla wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzystać z załączonego do SIWZ przedmiaru robót. 4. Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest stosować wyłącznie materiały fabrycznie nowe, posiadające ważne odpowiednie wymagane certyfikaty i atesty oraz dopuszczenia, potwierdzające możliwość zastosowania ich do realizacji niniejszego zamówienia. 5. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, w takim przypadku w/w wskazania traktować należy jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Ilekroć w niniejszej SIWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wskazane przez zamawiającego nazwy własne produktów nie są wiążące dla wykonawcy i należy je traktować jako przykładowe do określenia parametrów i wymogów technicznych. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wykazania „równoważności". 6. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego: dokumentacją projektową, projektem budowlanym, projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, stanowiącymi załączniki do SIWZ. Na wykonane roboty wybrany Wykonawca udzieli 60 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego nr rachunku: 49 1240 2715 1111 0000 3276 0141, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu STBS/02/2019 pn.: Budowa budynku wielorodzinnego z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Żołnierzy Niezłomnych w Sokołowie Podlaskim w zakresie „pod klucz”. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa rozdz. IX pkt 2 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia w/w warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 2. pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, wzglednie do podpisania innych dokumentów składanych wraz zofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach