Przetargi.pl
Zmiana sposobu użytkowania bud. gospodarczego na bud. mieszkalny wielorodzinny wraz z rozbudową i przebudową oraz budowa zbiornika na gaz płynny wraz z instalacją, budowa instalacji c.o. /.../

GMINA BABOSZEWO ogłasza przetarg

 • Adres: 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236611091 w.41
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BABOSZEWO
  ul. Warszawska 9A
  09-130 Baboszewo, woj. mazowieckie
  tel. 236611091 w.41
  REGON: 130378054
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminababoszewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiana sposobu użytkowania bud. gospodarczego na bud. mieszkalny wielorodzinny wraz z rozbudową i przebudową oraz budowa zbiornika na gaz płynny wraz z instalacją, budowa instalacji c.o. /.../
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z rozbudową i przebudową oraz budowa zbiornika na gaz płynny wraz z instalacją, budowa instalacji centralnego ogrzewania do sąsiedniego budynku gospodarczego oraz utwardzenia terenu. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:1) roboty budowlane (roboty rozbiórkowe, remont dachu, nowe ścianki wewnętrzne, roboty murarskie, stolarka okienna i drzwiowa, tynki wewnętrzne, posadzka, docieplenie ścian fundamentowych, elewacja, podjazd dla niepełnosprawnych i wejście do lokali, opaska); 2) roboty sanitarne (przyłącze wodociągowe, zewnętrzna i wewnętrzna instalacja kanalizacyjna, zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa, instalacja centralnego ogrzewania, wewnętrzna instalacja z.w, c.w.u i cyrkulacja);3) roboty elektryczne (wewnętrzne linie zasilające, instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacja odgromowa);4) wyposażenie (dostawa i montaż 3 szt. czteropaleniskowych kuchni gazowych).Opis przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 11 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45211000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniuna zasadach określonych w pkt 7 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę polegającą na budowie lub przebudowie/ rozbudowie/ remoncie/ modernizacji obiektu kubaturowego o wartości robót (bez robót dodatkowych) nie mniejszej niż 500 000 zł brutto (z pod. VAT), która swoim zakresem obejmowała między innymi wykonanie robót budowlanych wraz z instalacją gazową, sanitarną, centralnego ogrzewania i elektryczną .b) dysponuje lub będzie dysponował:- co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,- co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami sanitarnymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych.- co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.Zamawiający uzna, że warunek został spełniony również w przypadku, gdy Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował tylko jedną lub dwiema osobami posiadającą/posiadającymi łącznie wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi , nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 poz. 1646)W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019, poz.1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach