Przetargi.pl
Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach POIR i POPW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg

 • Adres: 00-834 Warszawa, Pańska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (022) 432 80 80 , fax. (022) 432 86 20
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Pańska 81
  00-834 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (022) 432 80 80, fax. (022) 432 86 20
  REGON: 17181095000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.parp.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja rządowa działająca na podstawie ustawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach POIR i POPW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia maksymalnie 50 kontroli, w tym: 25 kontroli projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (dalej: „POIR”) – kontrole w trakcie realizacji lub po zakończeniu realizacji projektu, 25 kontroli projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 (dalej: „POPW”) – kontrole w trakcie realizacji lub po zakończeniu realizacji projektu, zgodnie z zasadami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (dalej: „OPZ”) i zgodnie z Wykazem kontroli objętych umową (dalej: „Wykaz”), stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, który określa ilości, lokalizację i planowane terminy przeprowadzenia kontroli. Szczegółowe terminy przeprowadzenia kontroli (ze wskazaniem dni miesiąca) będą ustalane na zasadach określonych w OPZ. Kontrole prowadzone będą w miejscu realizacji projektu / siedzibie podmiotu kontrolowanego (w tym także w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu) w lokalizacjach na terenie całego kraju. Przedmiot usługi obejmuje również przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji pokontrolnej związanej z każdą przeprowadzoną kontrolą, tj. zawierającej wszystkie wymagane dokumenty i informacje zapewniające pełną ścieżkę audytu, sporządzonej zgodnie z warunkami określonymi w OPZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79313000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy zł) przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W Ofercie Wykonawca poda procentowy wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach