Przetargi.pl
Wykonanie napraw i konserawacji dachów w obiektach na terenie Ośrodka Reprezentacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej. Nr postępowania 3/INFR/PN/2019

Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, Nowa Wieś, ul. Grodziska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261 892 000 , fax. 261 892 048
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej
  Nowa Wieś, ul. Grodziska 1
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 261 892 000, fax. 261 892 048
  REGON: 01042745200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ormon.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie napraw i konserawacji dachów w obiektach na terenie Ośrodka Reprezentacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej. Nr postępowania 3/INFR/PN/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie napraw i konserwacji dachów w obiektach na terenie Ośrodka Reprezentacyjnego MON Zadanie nr 1 - Konserwacja pokrycia dachów i instalacji odgromowych budynków nr 14,35,55,52,54,57 Zadanie nr 2 - Naprawa i malowanie tynków elewacji budynku nr 520, naprawa dachu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załączniki nr: 1a,1b do SIWZ; przedmiary robót załączniki nr: 2a, 2b,2c,2d,2e do SIWZ wzór umowy - załącznik nr 9 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261900-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta zł 00/100); 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r., poz. 359 ze zm. ). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy. Uwaga! Wadium wnoszone w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2, należy zdeponować przed upływem terminu składania ofert w kasie zamawiającego a kopię wadium załączyć do oferty. Kasa otwarta jest: - od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:00. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank NBP O/WARSZAWA, konto nr 81 1010 1010 0021 3413 9120 0000 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie tj.04.04.2019 r. do godz. 9:00 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 6. Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy oświadczy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz wykaże, że: 1.1. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą ,,spełnia- nie spełnia”. 1.2. Posiada wiedzę i doświadczenie. Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia”. 1.3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 1.3.1. potencjał techniczny; Zamawiający odstępuje od określania szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą ,,spełnia- nie spełnia”. 1.3.2. osoby zdolne do wykonywania zamówienia; Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania przedmiotowymi robotami budowlanymi, wydanymi na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278 ze zm.) oraz przynależącą(-ce) do właściwej izby samorządu zawodowego, tj: - jedną osobą na stanowisko kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej. Uwaga ! Zamawiający, określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 j.t. z póżn. zm.) oraz ustawy z dnia 22grudnia 2016r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018r. poz. 2272 ze zm.). Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentach wymienionych w rozdziale 6 pkt 1.2. SIWZ, zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia”. W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Wykaz powinien potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w rozdziale 5 pkt. 1.3.2. SIWZ. 2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (w tym uprawnienia, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ pkt 1.3.2.), jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach