Przetargi.pl
Świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach

Centrum Szkolenia Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226 053 257 , fax. 226 053 585
 • Data zamieszczenia: 2019-03-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Szkolenia Policji
  ul. Zegrzyńska 121
  05-119 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 226 053 257, fax. 226 053 585
  REGON: 11968687000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.csp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szkolenie policji

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z terenu Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach: z zamykanych kontenerów na odpady komunalne zmieszane o pojemności nie mniejszej niż 1 m3 i nie większej niż 7 m3 oraz z zamykanych pojemników na odpady segregowane – tworzywo sztuczne, papier, szkło, odpady biodegradowalne o pojemności nie mniejszej niż 1 m3 i nie większej niż 2,5 m3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w części SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” stanowiący załącznik do SIWZ. W nawiązaniu do art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje zrealizowanie zamówienia w minimum 70%. W przypadku zmniejszenia liczby słuchaczy i pracowników Zakładu Kynologii Policyjnej CSP w Sułkowicach zastrzega możliwość niezrealizowania przedmiotu zamówienia do 30% wynagrodzenia. Z tytułu niezrealizowania pozostałej części zamówienia, Wykonawcy nie przysługują roszczenia finansowe i prawne. Zamawiający zastrzega sobie również prawo jednostronnego wydłużenia okresu realizacji umowy do 60 dni po terminie określonym w umowie, w ramach określonych na ten cel środków finansowych i żądania zawarcia w tym zakresie aneksu do umowy.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie, że całkowita wartość zamówienia nie może przekroczyć posiadanych środków finansowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629). W tym przypadku Wykonawcy muszą posiadać i dołączyć do oferty aktualny wpis do rejestru usług regulowanych na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz segregowanych na terenie Gminy Chynów; b) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru (zbierania i transportu – aktywny wpis w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, tzw. BDO) odpadów komunalnych oraz segregowanych, w tym odpadów opakowaniowych o kodach: 150101, 150102, 150107, a także gruzu, zużytej odzieży, kwaterunku, materiałów z rozbiórki budynków, papy dachowej, wykładzin oraz dywanów, i prowadzić związaną z tym ewidencję, a zezwolenia muszą być ważne w okresie obowiązywania umowy, tj. od dnia 01 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 4 do SIWZ). Wymagane dokumenty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach