Przetargi.pl
Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Piękne Kąty,gmina Siedlisko.

Urząd Gminy w Siedlisku ogłasza przetarg

 • Adres: 67-112 Siedlisko, pl. Zamkowy
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 883 218 , fax. 683 883 218
 • Data zamieszczenia: 2021-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Siedlisku
  pl. Zamkowy 6
  67-112 Siedlisko, woj. lubuskie
  tel. 683 883 218, fax. 683 883 218
  REGON: 97077038750000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlisko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Piękne Kąty,gmina Siedlisko.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot opracowania polega na budowie budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną w postaci wewnętrznej drogi dojazdowej, chodników, miejsc parkingowych, zewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj.10m2. 2. Parametry budyneku świetlicy wiejskiej: 128,80 m2 - Powierzchnia nawierzchni utwardzonych (projektowane tarasy, podjazdy, chodniki, miejsca parkingowe) 290,00 m2 - Powierzchnia terenu inwestycji (dz. nr 72): 2179,00 m2 - Pow. biologicznie czynna: 1760,20 m2 Wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki: Wielkość powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni działki: 5,91% < 20% 80,78% > 50% 3. Inwestycję zaprojektowano na terenie działki nr 72, który na planie zagospodarowania terenu został oznaczony literami ABCD. Na terenie tym projektuje się budynek świetlicy wiejskiej oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w postaci wewnętrznej drogi dojazdowej, chodników, miejsc parkingowych, zewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10m3. Drogę wewnętrzną oraz miejsca postojowe projektuje się z kostki betonowej gr. 8,0cm, chodniki, podesty, taras oraz podjazd zewnętrzny z kostki betonowej gr. 6,0cm 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji Projektowo- Technicznej stanowiące załącznik do SWZ. Przedmiar robót stanowi dokument pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowi on podstawy obliczenia wynagrodzenia. Zamówienie realizowane będzie w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy robót sporządzony przez Wykonawcę. Harmonogram musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Przewiduje się kompleksową realizację przedmiotu inwestycji. Wszystkie koszty nie ujęte w kosztorysie, a związane z zapleczem i organizacją placu budowy, wraz z zapewnieniem bezpieczeństwa dla użytkowników drogi powinien uwzględnić wykonawca robót w przedłożonej ofercie. Wybrany Wykonawca do realizacji zamówienia publicznego zobowiązany jest do dostarczenia przed podpisaniem umowy Zamawiającemu kosztorysu ofertowego ( zgodnie z pozycjami zawartymi w przedmiarze robót ) wraz z tabelą elementów scalonych dla robót budowlano-wykończeniowych oraz zestawienia cenowego wyposażenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach