Przetargi.pl
Budowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu.

Gmina Jedlicze ogłasza przetarg

 • Adres: 38-460 Jedlicze, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 352 207 , fax. 134 352 025
 • Data zamieszczenia: 2022-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jedlicze
  Rynek 6
  38-460 Jedlicze, woj. podkarpackie
  tel. 134 352 207, fax. 134 352 025
  REGON: 37044055400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedlicze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa budowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu (pod klucz) zlokalizowanego na działce nr 1365/36 przy ul. Rejtana 38a w Jedliczu, wraz z przyłączami i instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w zakresie zgodnym z dokumentacją, uzgodnieniami i decyzjami formalno – prawnymi oraz przedmiarami robót. Roboty będą realizowane w dwóch etapach: Etap I: a. Prace rozbiórkowe, roboty ziemne; b. Fundamenty; c. Konstrukcja parteru; d. Konstrukcja i pokrycie dachu wraz z osadzeniem okien dachowych; e. Stolarka pcv ; f. Ślusarka aluminiowa; g. Roboty murowe wewnętrzne; h. Przebudowa odcinka sieci telekomunikacyjnej orange polska s.a.; i. Przebudowa sieci i przyłącza – gaz; j. Przyłącz wody; k. Kanalizacja zewnętrzna; l. Roboty elektryczne - zasilanie przepompowni Etap II: a. Tynki, docieplenia, zabudowy wewnętrzne; b. Posadzki ; c. Wykończenie ścian i sufitów ; d. Wykończenie posadzek; e. Stolarka wewnętrzna ; f. Uchwyty w łazience dla niepełnosprawnych ; g. Technologia kuchni ; h. Elewacja ; i. Roboty zewnętrzne; j. Instalacje elektryczne wewnętrzne; k. Oświetlenie terenu i zasilanie pompowni; l. Instalacja c.o.; m. Instalacja kotłowni i ciepła technologicznego do central wentylacyjnych; n. Instalacja wody ciepłej i zimnej; o. Instalacja kanalizacji; p. Instalacja solarna i zasobnikowa c.w.u.; q. Instalacja wentylacji mechanicznej pomieszczeń; r. Instalacja wentylacji mechanicznej kuchni; s. Instalacja wentylacji łazienek; t. Wyposażenie żłobka. Mogące występować w dokumentacji projektowej nazwy (znaki towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych". Przez „ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Stosowanie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie Zamawiający określił w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących Załącznik do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach