Przetargi.pl
,,Zakup, instalacja i konfiguracja urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni oraz Pracowni Digitalizacji WiMBP w Rzeszowie”

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 35-010 Rzeszów, Sokoła
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (17) 8669 402 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2022-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
  Sokoła 13
  35-010 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. (17) 8669 402 , fax. -
  REGON: 27638600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wimbp.rzeszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Zakup, instalacja i konfiguracja urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni oraz Pracowni Digitalizacji WiMBP w Rzeszowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja urządzeń na potrzeby modernizacji serwerowni oraz Pracowni Digitalizacji WiMBP w Rzeszowie w ramach zadania „Modernizacja i poprawa stanu infrastruktury informatycznej w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie oraz uatrakcyjnienie wizerunku biblioteki”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera opis przedmiotu zamówienia (zwane dalej „OPZ”) stanowiący załączniki nr 1 do SWZ. Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. W przypadku wskazania w SWZ lub załącznikach do niej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych. Ilekroć w niniejszej SWZ lub załącznikach wskazano określone normy, oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne lub systemy należy rozumieć, iż Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych w SWZ lub załącznikach, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że dany materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie określić, że są równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach