Przetargi.pl
Przebudowa budynku Domu Ludowego w Dąbrowie (dz. nr ewid. 1547)

Gmina Świlcza ogłasza przetarg

 • Adres: 36-072 Świlcza, Świlcza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8670100, 8670133 , fax. 178 670 157
 • Data zamieszczenia: 2022-04-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świlcza
  Świlcza 168
  36-072 Świlcza, woj. podkarpackie
  tel. 017 8670100, 8670133, fax. 178 670 157
  REGON: 69058214000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.swilcza.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku Domu Ludowego w Dąbrowie (dz. nr ewid. 1547)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa budynku Domu Ludowego w Dąbrowie (dz. nr ewid. 1547) Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót: 1) roboty budowlano-remontowe: a) roboty rozbiórkowe, b) wstawianie nadproży stalowych, c) roboty wykończeniowe, d) malowanie, e) okładziny z płytek, f) ocieplenie budynku – uzupełnienie po wymianie okien i drzwi; 2) instalacje elektryczne i teletechniczne: a) demontaż istniejących instalacji elektrycznych i teletechnicznych, b) wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla pomieszczeń przenoszonej biblioteki, c) wykonanie instalacji elektrycznej kotłowni, d) wykonanie instalacji fotowoltaicznej; 3) roboty instalacyjne wod-kan.: a) wewnętrzna instalacja gazowa: roboty demontażowe, roboty montażowe, roboty budowlane i towarzyszące, b) instalacja centralnego ogrzewania: roboty demontażowe, roboty montażowe, roboty budowlane i towarzyszące, c) kotłownia gazowa: roboty demontażowe, roboty montażowe, roboty budowlane i towarzyszące, d) kanalizacja sanitarna: roboty demontażowe, roboty montażowe, roboty budowlane i towarzyszące, e) instalacja wodociągowa: roboty demontażowe, roboty montażowe, f) roboty budowlane towarzyszące, g) instalacja hydrantowa: roboty montażowe, roboty budowlane i towarzyszące. Uwaga!!! Zamawiający nie przewiduje opróżniania pomieszczeń w trakcie realizacji robót. Wykonawca winien uwzględnić zabezpieczenie pomieszczeń przed skutkami prac. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach