Przetargi.pl
Budowa ogólnodostępnego targowiska „Mój Rynek” w Jedliczu

Gmina Jedlicze ogłasza przetarg

 • Adres: 38-460 Jedlicze, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 352 207 , fax. 134 352 025
 • Data zamieszczenia: 2022-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jedlicze
  Rynek 6
  38-460 Jedlicze, woj. podkarpackie
  tel. 134 352 207, fax. 134 352 025
  REGON: 37044055400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedlicze.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ogólnodostępnego targowiska „Mój Rynek” w Jedliczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa budowa ogólnodostępnego targowiska „Mój Rynek” w Jedliczu zlokalizowanego na działce nr ewid. 1082/2 oraz wykonanie pozostałych prac i czynności towarzyszących wraz z uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr 728/2017 z dn. 01.09.2017r oraz dokumentacją techniczną. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) Budowę drogi dojazdowej, utwardzenie terenu wzdłuż drogi, budowę chodników dla pieszych; b) Budowę drogi wewnętrznej, utwardzenie terenu wzdłuż drogi, utwardzenie placu targowego, odprowadzenie wody deszczowej, ogrodzenie terenu, zieleń; c) Budowę wiat handlowych; d) Budowę budynku socjalno sanitarnego; e) Budowę przyłącza wody i kanalizacji; f) Budowę instalacji wody, kanalizacji, C.O., gazowej; g) Przyłącz kablowy zalicznikowy oraz kable konsumpcyjne; h) Instalacje elektryczne wewnętrzne w budynku socjalno sanitarnym; i) Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w wiatach W1 i W4; j) Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w wiatach W2 i W3; k) Instalacje połączeń wyrównawczych; l) Oświetlenie terenu; m) Instalacja odgromowa; n) Instalacja fotowoltaiczna; o) Instalacja odgromowa; p) Tablice informacyjne; q) Pomiary elektryczne. Uwaga: Teren od strony dojazdu w sąsiedztwie istniejącego budynku nieco wzniesiony, rzędne podane w podkładzie geodezyjnym. Na pozostałej części działki teren lekko opada w kierunku północnym. Zakłada się podniesienie terenu w części południowej o ok. 30 cm względem istniejącej rzędnej nawiązując do istniejącego poziomu od strony drogi dojazdowej. Zaznaczona na podkładzie geodezyjnym niewielka skarpa gruntowa zostanie zniwelowana. Spadek terenu w kierunku północnym zostanie zachowany. Na placu budowy znajduje się około 60 m3 ziemi z przeznaczeniem na wyrównanie terenu. W przypadku zaistnienia konieczności wykorzystania większej ilości ziemi Zamawiający udostępni Wykonawcy materiał zlokalizowany na składzie w odległości do 5 km od placu budowy. Wykonawca uwzględni w ofercie wykonanie ww. prac. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej na placu budowy. Uwaga ! Przy realizacji zamówienia wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia dowolnego producenta pod warunkiem, że materiały te i urządzenia posiadają parametry nie gorsze od opisanych w dokumentacji przetargowej, a w przypadku zastosowania systemu, technologicznych rozwiązań systemowych lub zespołu urządzeń pochodzić będą od jednego producenta lub posiadać autoryzację jednego producenta. Wszelkie wskazania konkretnych producentów, poprzez podanie nazw firm, znaków towarowych, opisów, określone w dokumentacji przekazanej wykonawcom wraz z SIWZ, należy traktować jako przykład na określenie podstawowych, minimalnych wymagań, parametrów i oczekiwań Zamawiającego, odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji, z zastrzeżeniem zapisów dotyczących ponownego wykorzystania materiałów. Mając na uwadze, że szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do dokumentów wskazanych w art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z zapisami art. 29 ust. 5 oraz art. 30 ust. 8 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz uwzględniające potrzeby użytkowników zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacja projektowa).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach