Przetargi.pl
Budowa budynku remizy strażackiej w Krzyżu - etap II

Gmina Czersk ogłasza przetarg

 • Adres: 89-650 Czersk, ul. Kościuszki
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 954 860 , fax. 523 954 811
 • Data zamieszczenia: 2019-08-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czersk
  ul. Kościuszki 27
  89-650 Czersk, woj. pomorskie
  tel. 523 954 860, fax. 523 954 811
  REGON: 92351274000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.czersk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku remizy strażackiej w Krzyżu - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa budynku remizy strażackiej w Krzyżu – etap II”. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. Prace budowlane. 1.1.1. Podkłady posadzek. 1.1.2. Ściany. 1.1.3. Pokrycie dachu. 1.1.4. Izolacja poddasza. 1.1.5. Stolarka. 1.1.6. Docieplenie ścian. 1.1.7. Posadzki. 1.1.8. Tynki i okładziny wewnętrzne. 1.1.9. Elementy kowalsko-ślusarskie. 1.2. Otoczenie budynku. 1.2.1. Utwardzenie. 1.2.2. Jezdnia. 1.3. Instalacje. 1.3.1. Instalacje elektryczne. 1.3.1.1. WLZ od ZKP do RG. 1.3.1.2. Wewnętrzna instalacja elektryczna. 1.3.1.2.1. Rozdzielnica. 1.3.1.2.2. Instalacje elektryczne. 1.3.1.2.3. Instalacja odgromowa. 1.3.2. Instalacje sanitarne. 1.3.2.1. Instalacja kanalizacji wewnętrznej. 1.3.2.2. Instalacja wodociągowa wewnętrzna. 1.3.2.3. Instalacja co wewnętrzna. 1.3.2.4. Instalacja gazu zewnętrzna i wewnętrzna. 1.3.2.4.1. Instalacja gazu wewnętrzna. 1.3.2.5. Wentylacja. 2. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ. 3. UWAGA! Dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres niż zakres przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót obejmuje zakres zamówienia. 4. UWAGA! Na działce wybudowany jest obiekt remizy w stanie surowym otwartym, a do Wykonawcy będzie należało wykonanie pozostałych prac budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową. 5. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robót do zatwierdzenia przez Zamawiającego, według którego wykonywane będą wszystkie prace. Zmiana zatwierdzonego harmonogramu wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. 6. Wykonawca sporządzi po zakończeniu budowy świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. 7. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: a) wykonywanie robót ziemnych, b) wykonanie robót ogólnobudowlanych, c) wykonywanie prac związanych z obsługą koparki i innych maszyn, pojazdów wykorzystywanych podczas budowy, d) wykonywanie robót instalacyjnych, e) wykonanie robót dekarskich, f) wykonywanie montażu stolarki, g) wykonywanie prac wykończeniowych, Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU). Rozliczenie robót i fakturowanie w okresie realizacji umowy 8. W 2019 roku łączne płatności za wykonane roboty budowlane nie mogą przekroczyć kwoty 140.000,00 zł brutto ( słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100). 9. W 2020 roku łączne płatności za wykonane roboty budowlane nie mogą przekroczyć kwoty 290.000,00 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 10. Pozostałe płatności zostaną uregulowane do dnia 15.01.2021 roku. 11. Ostatnia faktura częściowa w 2019 roku nie może być wystawiona później niż do 15.11.2019 r. 12. Odbiory częściowe i płatności nie częściej niż raz na 2 miesiące.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216121-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. – Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Skórczu nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 6.1. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty, 6.2. innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający wskazuje, że nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i OWU bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, 2. oświadczenie wymienione w punkcie 10.1 SIWZ, 3. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – propozycję oświadczenia stanowi zał. nr 3. Zamawiający dopuszcza, że w przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, oświadczenie może zostać dołączone do oferty na etapie jej składania. 5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa oświadczenia/dokumenty takie same, jak Wykonawca, który ma siedzibę w Polsce.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach