Przetargi.pl
Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prabutach

Miasto i Gmina Prabuty ogłasza przetarg

 • Adres: 82-550 Prabuty, ul. Kwidzyńska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2782001lub 02
 • Data zamieszczenia: 2019-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Prabuty
  ul. Kwidzyńska 2
  82-550 Prabuty, woj. pomorskie
  tel. 055 2782001lub 02
  REGON: 52931500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.prabuty.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prabutach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prabutach na dz. nr 53, obręb 03. 2. Zaprojektowano budowę budynku wraz z instalacjami i przyłączami o powierzchni użytkowej 427,54 m2 i kubaturze 2 458,13 m3 składającego się z części socjalno – sanitarnej o wysokości 3,81 m i hali garażowej o wysokości 6,4 m oraz budowę ogrodzenie i zjazdu wraz z placem manewrowym. 3. Zakres zamówienia obejmuje także opracowanie i uzyskanie niezbędnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w szczególności zaświadczeń o nie wnoszeniu sprzeciwu Inspekcji Sanitarnej i Straży Pożarnej wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą oraz protokołami badań, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania obiektu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, w tym: 4.1. Projekty wykonawcze – Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prabutach - branża budowlana, branża sanitarna i branża elektryczna 4.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – branża budowlana, branża sanitarna i branża elektryczna. 5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawia z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późń. zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późń. zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późń. zm.). Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno – budowlanymi, przepisami dotyczącymi wyrobów i materiałów stosowanych w budownictwie. 6. Wykonawca winien zapewnić pełną obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia oraz ich odbioru. 7. Zamawiający informuje, że w związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia zapisy zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót dotyczące rozliczenia obmiarowego nie mają zastosowania, z zastrzeżeniem rozliczenia robót dodatkowych lub zamiennych. 8. Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy w jakimkolwiek miejscu SIWZ lub do niej załączonej dokumentacji projektowej, opisach technicznych, rysunkach lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostały wskazane jednoznaczne nazwy materiałów wskazujące na producenta i konkretny typ katalogowy – wszystkie takie nazwy należy każdorazowo czytać z klauzulą „lub równoważne”, czyli o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych oraz estetycznych. Jeżeli w dokumentacji podano konkretne typy materiałów, należy to traktować jako pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jakościowego (standardu).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216121-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Prabutach Nr 75831900030000170420000070 z adnotacją: Wadium w postępowaniu na realizację zadania pn. Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Prabutach, 2) poręczeniach bankowych, 3) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 4) gwarancjach bankowych, 5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 póz. 1804 oraz z 2015 póz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać - „Miasto i Gminę Prabuty z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 2, 82 – 550 Prabuty" W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 15.2. rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy: 1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt. 8.2 IDW, 2) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt. 9.6. IDW (jeżeli dotyczy). 3) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt. 9.2. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy). 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy). 5) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą (jeżeli dotyczy). 6) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. Oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzany w języku obcym składany jest wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach