Przetargi.pl
Budowa budynku przychodni lekarskiej z apteką ogólnodostępną, łącznika łączącego w poziomie parteru nowy budynek z istniejącym oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, Sienkiewicza
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 281 237, , fax. 957 281 237
 • Data zamieszczenia: 2019-06-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Sienkiewicza 10-11
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 957 281 237, , fax. 957 281 237
  REGON: 21096334500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspl.bip24.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku przychodni lekarskiej z apteką ogólnodostępną, łącznika łączącego w poziomie parteru nowy budynek z istniejącym oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku przychodni lekarskiej z apteką ogólnodostępną, łącznika łączącego w poziomie parteru nowy budynek z istniejącym oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w wysokości 50.000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach