Przetargi.pl
Budowa budynku kancelarii leśnej w Składowicach - przetarg V

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubin ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, ul. Spółdzielcza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8412300, 01,01 , fax. 768 412 301
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubin
  ul. Spółdzielcza 18
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8412300, 01,01, fax. 768 412 301
  REGON: 93102398300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lubin.wroclaw.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku kancelarii leśnej w Składowicach - przetarg V
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Budowa budynku kancelarii leśnej w Składowicach” w zakresie umożliwiającym uzyskanie, zgodne z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem wraz z zagospodarowaniem terenu działki oraz wykonaniem przyłączy. 2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: - budynek wraz z instalacjami wewnętrznymi opisanymi w załączonej dokumentacji projektowej, - przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i energetycznej, - parking, chodniki i podjazd dla niepełnosprawnych, - ogrodzenie. 1) Prace przygotowawcze, 2) Organizację placu budowy, placów składowych, zaplecza budowy i czynności dozoru, 3) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w SIWZ oraz dokumentacją projektową i techniczną, stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa, normami, z należytą starannością, 4) Roboty wykończeniowe i porządkowe, 5) Dostawę materiałów, wyposażenia, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz urządzeń koniecznych do wbudowania, 6) Organizację i koordynację robót we wszystkich branżach, 7) Wykonanie wszystkich pomiarów, prób, badań, 8) Usuwanie wad i usterek, w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady, 9) Uzyskiwanie uzgodnień, opinii, atestów i zaświadczeń i innych wymaganych dokumentów, 10) Weryfikację dokumentacji budowy, 11) Zabezpieczenie i uporządkowanie zajętego terenu sąsiadującego (jeżeli będzie taka potrzeba) z placem budowy, 12) Utrzymanie czystości i ewentualna naprawa dróg stanowiących drogi dojazdowe do placu budowy, 13) Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej, zgodnie z warunkami Umowy, 14) Inne czynności wyżej nie wymienione, a wynikające z SIWZ i jej załączników. 3. Szczegółowy opis zamówienia określony został w dokumentacji projektowej, w skład której wchodzi: 1) Projekt budowlany, 2) Przedmiary robót, 3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 4. Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe, co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze. Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez autora niniejszego opracowania. 5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z wydaną decyzją, warunkami, opiniami, zatwierdzonymi projektami oraz obowiązującymi przepisami w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia. Prace będą prowadzone w oparciu o pozwolenie na budowę: Decyzja nr 306 z 20.03.2019 r. – załącznik nr 1.5 do SIWZ. Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do przedstawienia dla organu nadzoru budowlanego w celu zgłoszenia zakończenia robót, w tym dokumentację powykonawczą. Wykonawca przed przystąpieniem do prac wynikających z przedmiotu zamówienia musi posiadać zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem na etapy. 6. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): Główny kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 7. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę („Obowiązek zatrudnienia”): 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst. jedn. z 16.05.2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: pracowników wykonujących prace ogólnobudowlane. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie. 2) Przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu (pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności) następujące dokumenty: a) Jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia jest Wykonawca – oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: - dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, - datę złożenia oświadczenia, - wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób i rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. b) Jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia jest podwykonawca – oświadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: -dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, - datę złożenia oświadczenia, - wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób i rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu podwykonawcy. c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; d) dokument potwierdzający zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń lub opłacenie przez pracodawcę ubezpieczeń pracownika, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 3) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej przewidzianej w §16 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ). Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 8. Dodatkowe informacje Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.), sztuką budowlaną, obowiązującymi Normami, dokumentacją projektową i techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy w tym dla użytkowników obiektu. 2) Do obowiązków Wykonawcy, działającego zgodnie ze sztuką budowlaną wiedzą i doświadczeniem, należy szczegółowe przeanalizowanie przedmiotu zamówienia pod kątem jego kompletności. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z rzeczywistym przedmiotem zamówienia oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość oferty lub realizację robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonania przedmiotu zamówienia. 3) Zamawiający we własnym zakresie zapewnia pomieszczenia socjalne i sanitarne, na czas realizacji przedmiotu zamówienia. 4) Zamawiający wymaga od Wykonawcy doprowadzenia na teren budowy niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia mediów (woda, energia elektryczna, itp.) oraz pokrycia kosztów ich podłączenia i poboru w okresie wykonywania robót. 5) Wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją techniczną warunków realizacji przedmiotu zamówienia oraz zawrzeć w cenie oferty wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (w tym m.in. koszty organizacji i zabezpieczenia terenu robót budowlanych, koszty zakupu i transportu materiałów budowlanych na teren realizacji robót oraz dostarczenia i eksploatacji maszyn i urządzeń, koszty wynagrodzeń pracowników, inne nie wymienione, a niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia), zgodnie z SIWZ i jej załącznikami, w szczególności dokumentacją projektową i techniczną oraz przepisami prawa obowiązującymi dla przedmiotu zamówienia. 6) W celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy, zaleca się aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną miejsca realizacji zamówienia i jego otoczenia. 7) Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją przetargową (SIWZ wraz z załącznikami) i wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie trwania postępowania przetargowego i przygotowywania oferty. 8) Przedmiary robót należy odczytywać w powiązaniu z projektami wykonawczymi, w tym Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 9) Pozostałe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy wg załącznika nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ SA nr rachunku 56 2030 0045 1110 0000 0219 4110 z dopiskiem: „wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu nr NA.270.18.2019”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie uznane na rachunku bankowym Zamawiającego. 4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. tj. do dnia 30.10.2019 r., do godz. 10:00. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (sekretariat). Wadium musi zabezpieczać ofertę, przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 7. Wadium zostanie zwrócone wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania (z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP), z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z ust. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 5 PZP, zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia (art. 148 ust. 4 PZP).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie opisu spełnienia tego warunku udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach,o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach