Przetargi.pl
Dostawa sprzętu oświetleniowego na widownię i dużą scenę Wrocławskiego Teatru Współczesnego

Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-132 Wrocław, ul. Rzeźnicza
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 588 900 , fax. 713 688 955
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego
  ul. Rzeźnicza 12
  50-132 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 588 900, fax. 713 688 955
  REGON: 27987000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wteatrw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu oświetleniowego na widownię i dużą scenę Wrocławskiego Teatru Współczesnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu oświetleniowego na widownię i dużą scenę Wrocławskiego Teatru Współczesnego, w celu doposażenia posiadanego sprzętu oświetleniowego, zakupionego w terminie od 22.11.2018 r. do 15.03.2019 r., w związku z realizacją inwestycji Termomodernizacja budynku WTW we Wrocławiu – remont i przebudowa budynku wraz z termomodernizacją i podniesieniem efektywności energetycznej, tj. 20 szt. opraw oświetleniowych typu ruchoma głowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31520000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1) wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 2) upoważnienie (jeśli dotyczy) osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. Oznacza to, że jeśli upoważnienie takie nie wynika wprost z ww. dokumentów, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 3) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 4) wypełniona TABELA CEN, stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 5) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zgodnie z punktem 6.2 SIWZ 6) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki ZUS lub KRUS, zgodnie z punktem 6.3 SIWZ. 7) wykaz dostaw, zgodnie ze wzorem w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ i wymaganiami określonymi w punkcie 5.2 SIWZ, tj. dowodami należytego wykonania dostaw. 8) dokument (polisa/umowa) potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej przedmiotem umowy na kwotę co najmniej 350 000 zł. 9) zgodnie z art. 22a ustawy Pzp wykonawca, który będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów do realizacji zamówienia. W związku z powyższym załącznikiem do oferty musi być zobowiązanie innego podmiotu sporządzone zgodnie z ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SIWZ. 10) RODO - oświadczenie Wykonawcy o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane osobowe zostały pozyskane w związku ze składaniem oferty, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 6.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach