Przetargi.pl
„Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta Kłodzka”.

Gmina Miejska Kłodzko ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074/8654600, , fax. 748 674 062
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kłodzko
  pl. Bolesława Chrobrego 1
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. 074/8654600, , fax. 748 674 062
  REGON: 52605000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bip.klodzko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta Kłodzka”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie miasta Kłodzka zgodnie z przyjętymi standardami w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2020 roku. Lokalizacja: wyznaczone drogi gminne Kłodzka (zał. nr 7 do SIWZ); Prace będące przedmiotem przetargu będą wykonywane w sposób gwarantujący osiągnięcie i utrzymanie właściwych standardów porządkowych i sanitarnych, spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz wymagań wynikających z innych obowiązujących przepisów. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA USŁUGI. „Wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta Kłodzka”. 1. Przez zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Kłodzka rozumnie się: 1) zabezpieczenie materiałów niezbędnych do likwidacji śliskości, 2) odśnieżanie poprzez odpłużanie jezdni przy zastosowaniu pługów czołowych zamontowanych na samochodach ciężarowych bądź piaskarkach, 3) usuwanie śliskości zimowej i uszorstnienie jezdni przy zastosowaniu mieszanki piasku i soli oraz soli zwilżonej solanką, 4) wywóz spryzmowanego śniegu na teren wskazany przez Zamawiającego – każdorazowo na zgłoszenie Zamawiającego, 5) ręczne doczyszczanie jezdni z błota pośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowej w strefie przejść dla pieszych, 6) usuwanie na bieżąco zmarzliny wokół wpustów ulicznych w celu spływu z jezdni wody powstałej z topniejącego śniegu, 7) oczyszczanie ulic, zatok i parkingów z materiałów uszorstniających używanych przy likwidowaniu śliskości na ulicach w momencie wystąpienia długotrwałej odwilży (lub na zgłoszenie Zamawiającego) i po zakończeniu zimowego utrzymania dróg gminnych, 8) utworzenie i obsługa całodobowego punktu dyspozytorskiego, wyposażonego w łączność telefoniczną, Zimowe utrzymanie dróg gminnych Wykonawca podejmuje niezwłocznie, jednak nie dłużej niż ………… minut po wystąpieniu opadów śniegu lub innych zjawisk atmosferycznych mogących mieć wpływ na powstanie śliskości, według niżej określonych standardów utrzymania jezdni. W przypadku, kiedy jest to uzasadnione czynnikami atmosferycznymi, które nie powodują konieczności prowadzenia zimowego utrzymania dróg gminnych, Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym, zawiesi wykonywanie tych czynności. Podjęcie i zawieszenie czynności może nastąpić również po zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego. O podjęciu i zawieszeniu wykonywania czynności w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych, Wykonawca i Zamawiający każdorazowo powiadamiają się niezwłocznie za pomocą poczty elektronicznej. 2. Standardy utrzymania jezdni objętych zimowym utrzymaniem dróg gminnych: I-sza kolejność odśnieżania: do odśnieżania i likwidacji śliskości należy przystąpić w chwili rozpoczęcia opadów lub innych czynników powodujących wystąpienie śliskości, jezdnia przez cały okres opadów musi być odśnieżana i posypywana na całej szerokości, zakończenie odśnieżania i likwidacji śliskości musi nastąpić po 2 godzinach od zakończenia opadów, a usunięcie błota pośniegowego po 4 godzinach od zakończenia opadów. Usunięcie zlodowacenia jezdni (gołoledź, lodowica) musi nastąpić po 2 godzinach od stwierdzenia zjawiska. Dopuszczalne jest występowanie jedynie cienkiej, nie utrudniającej ruchu, warstwy zajeżdżonego śniegu. Niedopuszczalne jest występowanie kolein i zasp. Likwidacja śliskości prowadzona jest: 1) przy użyciu soli zwilżonej solanką do temperatury - 10°C, 2) mieszanką piasku z dodatkiem 20 % soli przy temperaturze poniżej - 10°C. Ponadto na odcinkach oznaczonych w załączniku nr 1 do umowy, w kolumnie uwagi (wszelkie wzniesienia, spadki, oraz skrzyżowania i inne miejsca decydujące o warunkach ruchu) likwidacja śliskości prowadzona będzie przy użyciu mieszanki piasku z dodatkiem 20 % soli. II-ga kolejność odśnieżania: do odśnieżania i likwidacji śliskości należy przystąpić nie później niż z chwilą zakończenia odśnieżania jezdni 1-szej kolejności odśnieżania, jezdnia musi być odśnieżana i posypywana na całej szerokości, zakończenie odśnieżania i likwidacji śliskości musi nastąpić po 4 godzinach od zakończenia opadów, a usunięcie błota pośniegowego po 6 godzinach. Usunięcie zlodowacenia jezdni (gołoledź, lodowica) musi nastąpić po 4 godzinach od stwierdzenia zjawiska. Dopuszczalne jest występowanie zajeżdżonego śniegu. Niedopuszczalne jest występowanie kolein i zasp. Likwidacja śliskości prowadzona jest przy użyciu soli lub mieszanki piasku z dodatkiem 20 % soli. III-cia kolejność odśnieżania: jezdnie odśnieżane na całej szerokości, a posypywane na: skrzyżowaniach, odcinkach o pochyleniu >4%, oraz innych miejscach decydujących o warunkach ruchu, usunięcie śniegu luźnego musi nastąpić po 6 godzinach od zakończenia opadów a usunięcie błota pośniegowego po 10 godzinach. Usunięcie zlodowacenia jezdni (gołoledź, lodowica) musi nastąpić po 6 godzinach od stwierdzenia zjawiska. Dopuszczalne jest występowanie zajeżdżonego śniegu a po intensywnych opadach lokalne języki śniegowe i zaspy stanowiące czasowe utrudnienia dla pojazdów osobowych. Likwidacja śliskości prowadzona jest przy użyciu mieszanki piasku z dodatkiem 20 % soli. Pojęcia ogólne związane z zimowym utrzymaniem dróg. 1) ŚNIEG LUŹNY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego. 2) ŚNIEG ZAJEŻDŻONY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni jezdni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały. 3) BŁOTO POŚNIEGOWE - jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi. 4) GOŁOLEDŹ - jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej z utworzenia się warstwy lodu grubości do 1.0 mm na skutek opadu mgły roszącej lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze. Gołoledź występuje przy ujemnej lub nieznacznie wyższej od 0° C temperaturze powietrza. Tak powstała warstwa lodu ma jednakową grubość na całej powierzchni jezdni. Gołoledź występuje wtedy, gdy zaistnieją trzy następujące warunki: - temperatura nawierzchni jest ujemna , - temperatura powietrza jest w granicach -6°C do +1°C, - względna wilgotność powietrza jest większa od 85%. 5) LODOWICA - jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu grubości do kilku centymetrów z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopienia śniegu, lodu lub opadu deszczu, nad powierzchnią jezdni obniżyła się temperatura powietrza poniżej 0°C. Im szybsze jest obniżenie temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. Tak powstała warstwa lodu ma zwykle różną grubość na całej powierzchni jezdni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający ustala wadium w wysokości 5 000 zł/ brutto (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100 groszy); 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust 6 ustawy Pzp. Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego GBS w Strzelinie /o Kłodzko - 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050,z adnotacją „Wadium – Usługa - Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Kłodzka.” Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, musi je wpłacić odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 3. Wadium wniesione w innych przewidzianych ustawą formach Wykonawca składa wraz z ofertą. Termin wniesienia wadium w innych formach niż w pieniądzu upływa wraz z terminem składania ofert. 4. Zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium przez Zamawiającego określa art. 46 ustawy Pzp. 5. Oferta, która nie będzie prawidłowo zabezpieczona wniesionym wadium zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełnione i podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną załączniki. 2) Zaakceptowane istotne postanowienia umowy. Istotne postanowienia umowy muszą zostać zaakceptowane bez dokonywania w nim jakichkolwiek zmian. 3)Oświadczenie o zastrzeżeniu informacji niejawnych, jeżeli wykonawca zastrzegł, że nie mogą być udostępniane- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5. 4) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru należy przedłożyć pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 5) Oświadczenie składane przez każdego Wykonawcę w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia /przekazania informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp/ na stronie internetowej wykazu złożonych ofert. Jest to oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.um.bip.klodzko.pl w zakładce Przetargi/zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro 2019 r. wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach