Przetargi.pl
Budowa budynku gospodarczo-garażowego w osadzie funkcyjnej leśniczówki leśnictwa Jasień

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik ogłasza przetarg

 • Adres: 26-020 Chmielnik, Leśna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3543047, , fax. 41 3542006
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Chmielnik
  Leśna 72
  26-020 Chmielnik, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3543047, , fax. 41 3542006
  REGON: 29044841900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chmielnik.radom.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku gospodarczo-garażowego w osadzie funkcyjnej leśniczówki leśnictwa Jasień
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadanie pn. „Budowa budynku gospodarczo-garażowego, rozbudowa/uzupełnienie istniejącego ogrodzenia osady leśnej oraz rozbudowa/uzupełnienie istniejącego dojazdu i parkingu z kostki brukowej” Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego i wybudowanie na jego miejscu budynku gospodarczo-garażowego oraz utwardzenie terenu przy budynku projektowanym kostką brukową wibroprasowaną i uzupełnienie ogrodzenia siedliska od strony południowej, zachodniej i północnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych)- należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Załącznik nr: 1b Wykaz osób do punktacji

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach