Przetargi.pl
Usługa ubezpieczenia interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej MPGK Sp. z o.o. w Busku Zdroju

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 28100 Busko-Zdrój, ul. Łagiewnicka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 782 477 , fax. 413 784 944
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Łagiewnicka 25
  28100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 782 477, fax. 413 784 944
  REGON: 26024857200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpgkbusko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa ubezpieczenia interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej MPGK Sp. z o.o. w Busku Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego: - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzona działalnością oraz posiadanym mieniem - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk - Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia lub, w przypadku prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na innej podstawie niż zezwolenie, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca uprawniony jest do wykonywania działalność ubezpieczeniową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony formularz ofertowy; 2. Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy lub podwykonawców wykonujących wspólnie zamówienie; 3. Ogólne warunki ubezpieczenia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach