Przetargi.pl
Budowa budynku energooszczędnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Gmina Opalenica ogłasza przetarg

 • Adres: 64330 Opalenica, ul. 3 Maja
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614 477 281 , fax. 614 477 584
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Opalenica
  ul. 3 Maja 1
  64330 Opalenica, woj. wielkopolskie
  tel. 614 477 281, fax. 614 477 584
  REGON: 63125883300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku energooszczędnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z parkingiem i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz przyłączy i masztu radiostacji na dz. nr 1537/1 przy ul. Młyńskiej w Opalenicy. Projektowany budynek w rzucie poziomym ukształtowany jest na planie prostokąta o wymiarach ok. 57,5x14,8 m, podzielony ścianą oddzielenia pożarowego na dwie części: dwukondygnacyjną i parterową. W pierwszej dwukondygnacyjnej mieszczą się pomieszczenia OSP oraz na piętrze sala wielofunkcyjna z zapleczem. Druga część stanowi zamknięty garaż czterostanowiskowy dostosowany do potrzeb wozów bojowych straży pożarnej. Ze względu na niekorzystne warunki gruntowe panujące na terenie planowanej inwestycji budynek posadowiony został pośrednio za pomocą kolumn przemieszczeniowych fi-400 mm, które stanowią podparcie dla belkowego rusztu fundamentowego oraz płyty fundamentowej. Zakres prac obejmuje wykonanie budynku w branży budowlanej z wykończeniem oraz uwzględnieniem wytycznych akustyki dla sali wielofunkcyjnej, branży sanitarnej wraz z wentylacją, elektrycznej, teletechnicznej, a także wykonanie przyłączy i zagospodarowania terenu wokół budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości 100.000,00 zł, (słownie:stotysięcyzł) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1/ pieniądzu, 2/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3/ gwarancjach bankowych, 4/ gwarancjach ubezpieczeniowych, 5/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r, poz. 1804 oraz z 2015r, poz. 978 i 1240). 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na konto depozytowe nr 98 1020 4144 0000 6202 0007 2090 w banku PKO BP S.A. Na przelewie należy podać nazwę przedmiotu zamówienia. Za chwilę faktycznego wniesienia wadium, w przypadku wnoszenia w postaci pieniężnej, uznaje się chwilę wpływu pieniędzy na rachunek bankowy, o którym mowa wyżej. 4. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach oryginał poręczenia lub gwarancji należy dostarczyć do siedziby zamawiającego, pokój nr 01, przed upływem terminu składania ofert. 5. Gwarancje i poręczenia muszą, przez cały okres, na jaki zostały wystawione, gwarantować zapłatę kwot w nich określonych, na każde wezwanie zamawiającego, w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach